به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر محمد جواد حسین زاده معاون آموزشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت:رشته تغذیه بیمارستانی (NUTRITIONAL MEDICINE) در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش دانشجویان خارجی در حال تثبیت است، و یکی از رشته های دارای متقاضی توسط دانشجویان خارجی در این دانشکده می باشد

یکی از رسالت های تشکیل دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزایش تعداد مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته هایی با تکاپوی نیاز جامعه می باشد،  دیگر هدف این دانشگاه افزایش کیفیت آموزشی رشته های مختلف پزشکی میباشد اما دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی افزایش کمیت رشته ها را نیز در نظر گرفته است.
همچنین گفت: برای اولین بار در بهمن ماه سال جاری در مقطع PHD رشته سیاست غذا و تغذیه پذیرش دانشجو داشتیم و در مهر ماه امسال نیز در رشته بحران و حوادث غیر مترقبه پذیرش دانشجو انجام گرفت. طبیعتا برای اپدیولوژی مقطع کارشناسی ارشد و PHD نیز برنامه هایی هست که با توجه به نیاز جامعه و همکاری دانشکده راه اندازی آن مستلزم تثبیت میباشد.
دکتر محمد جواد حسین زاده بیان داشت یکی از رسالت های مهم دانشکده ورود به عرصه تغذیه بیمارستانی می باشد و در تغذیه بیمارستانی نیازی شدید به استفاده از رژیم غذایی مناسب احساس می گردد که در این زمینه کمبود نیروی تخصصی به طور کامل محسوس می باشد. اگر مقرر گردد که دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی پا به عرضه تغذیه بیمارستانی قرار دهذ، تامین نیرو تخصصی از اهداف ویژه در این زمینه می باشد.

 رشته رشد سلولی ملکولی در مقطع کارشناسی، از جمله رشته هایی می باشد که با همکاری دانشکده، وزارتخانه و نیاز سنجی های اخیر، مقدمات تثبیت آن در حال آمادگی قرار دارد، زیرا توجه ویژه به افزایش کمیت و کیفیت در رشته های موجود بر ارزش یابی دوره ها و ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی تاثیر گذار می باشد.
وی  با بیان این مطلب که افزایش ظرفیت دانشجویان در سال آینده در دانشکده تغذیه و رژیم شناسی مد نظر نمی باشد تاکید کرد با توجه به نظر سنجی آموزشی برای سال آینده، هدف افزایش کیفیت آموزشی به همراه ایجاد رشته های جدید با ظرفیت ثابت می باشد. 
 یکی از رسالت های مهم دانشکده، رونق دادن نقش تغذیه و تغذیه درمانی در سطح آکادمیک جامعه می باشد، زیرا علم تغذیه می تواند به عنوان عامل پیشگیری از بروز بیماری ها تاثیر بگذارد و  این هدف به درستی در جامعه انجام گردد، در دراز مدت تاثیر مطلوبی خواهد داشت.
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی با قدم در عرصه تغذیه درمانی بیمارستانی، می تواند نقش موثری در کاهش عوارض حاصل از بیماری ایجاد کند و در راستای بها دادن به این روش، همکاری در جهت توان سازی نیروهای متخصص در این امر حائز اهمیت می باشد