به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر،معاون آموزشی دانشگاه پیام نوردکتر محمدعلی کریمی گفت: 

دانشجوی واقعی ، در دانشگاه پیام نور یعنی؛  دانشجو در نزدیک ترین محل سکونت و اشتغال خود تحصیل کند، اکنون مشاهده میشود با این تکثری که رخ داده، دانشجوها مسافتی را طی میکنند تا در مرکز و یا واحد تحصیل کنند، این وضعیت را با طرح تجمیع سامان دهی میکنیم .

 به این منظور یکی از سیاست هایی یک سال گذشته دانشگاه پیام نور، تسهیل بحث میهمانی و انتقال بوده که شرایط را نسبت به گذشته خیلی آسان نمودیم و تا به شرایطی بدست آوریم که دانشجوی واقعی  در مراکز و واحدها نمایان شوند و در سیاست گذاری های خود این مساله را مد نظر داشتیم.

در طرح تجمیع واحدها چند فاکتور تعیین کننده وجود دارد؛ ترکیب جمیعتی دانشجو در مرکز واحد، ترکیب جمیعتی شهر، نزدیکی به مراکز واحد اطراف ، جمیت دانشجویی در سایر مراکز و تنوع رشته ها همه را کنارهم قرار میگیرد و نتیجه می گیریم که ادامه فعالیت یک واحد صلاح است یا نیست؟؟.

وی افزود در تغییرات سال گذشته 20 واحد دانشگاه پیام نور که اکثراً استان تهران قرار گرفته اند، تجمیع شدند.

و اکنون حدود 20 تا 25 واحد اکنون آماده اجرای طرح تجمیع هستند و تا پایان سال جاری امیداست طرح تجمیع این واحده را عملیاتی شود.