جزئیات کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 1400
جزئیات کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 1400

 

جزئیات کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 1400 

جزئیات کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 1400، شامل منابع، دروس و ضرایب دروس و تاریخ ثبت نام توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. بر این اساس تاریخ ثبت نام آزمون ارشد پزشکی 1400 از تاریخ  29 بهمن تا 10 اسفند 99 خواهد بود. متن اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در رابطه با منابع آزمون، دروس و ضرایب دروس و تاریخ ثبت نام در ادامه آمده است. همچنین برای مطالعه منابع آزمون و مدارک مورد پذیرش و دروس و ضرایب دروس می توانید فایل های زیر را دانلود کنید. 

مدارک مورد پذیرش، دروس و ضرایب دروس رشته های ارشد بهداشت 

منابع وزارت بهداشت برای کنکور ارشد رشته های مختلف 1400

متن اطلاعیه  مرکز سنجش آموزش پزشکی برای کنکور ارشد بهداشت 1400

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 می رساند:
1-زمان ثبت نام در آزمون 99/11/29 لغایت 99/12/10 می باشد.
2-منابع آزمون طی اطلاعیه شماره 2 از طریق همین سامانه اعلام میشود.
3 -جدول رشته های امتحانی، دروس امتحانی و ضرایب آنها به شرح جدول زیر است. بدیهی استدر هر زمان که تغییری در رشته های امتحانی و سایر موارد مندرج در این جدول و همچنین منابع از
طرف دبیرخانه های شورای آموزش علوم پایه پزشکی و داروسازی به این مرکز اعلام شود، از طریقهمین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.
4 -دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، هفته آخر بهمن ماه از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
5 -آزمون طبق روال سالهای گذشته در کلیه مراکز استان بجز استانهای البرز و خراسان شمالی،برگزار خواهد شد.
6 -بدیهی است در صورتیکه بر اساس اعلام مراجع ذیربط، تغییری در روند آزمون ایجاد شود، مراتب از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.

متن اطلاعیه در مورد منابع ازمون ارشد پزشکی

داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی :
لیست منابعی کـه در پـیش رو داریـد بـه منظـور راهنمـایی و هـدایت شـما جهت آماده شدن برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراهم شده است.
در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می نمائیم :
1- با توجـه بـه اینکـه آزمـون کارشناسـی ارشـد، رقـابتی بـرای سـنجش و انتخاب آماده ترین و شایسـته تـرین افـراد از لحـاظ علمـی بـرای ادامـه تحصیل در مقطع تحصـیلات تکمیلـی مـی باشـد، و محـدود نمـودن ایـن رقابـتبه تعـداد محـدودی منبـع مشـخص فاقـد توجیـه علمـی و منطقـی مـی باشـد،لذا معرفی منـابع بـه معنـی انحصـار و محـدودیت آزمـون بـه ایـن منـابعنبــوده و داوطلبــان بــرای توفیــق بیشــتر در آزمــون ورودی بایســتی مطالعات گسـترده و متنـوع تـری را در زمینـه هـای مربوطـه داشـته و بـه سطح مناسبی از احاطه و تسلط دست یابند.

2- در مــورد کلیــه منــابع اعــلام شــده آخــرین چــاپ منبــع یــا ترجمــه آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد.
3-آزمـون درس زبــان بصــورت عمــومی ، شــامل درک متــون و واژگــان عمــومی زبــان در ســطح انگلیســی intermediate Upper (متوســط بــه بــالا) برگــزار مــیشود. لـذا جهـت آمـاده شـدن بـرای آزمـون فـوق الـذکر مطالعـه کتاب هـای زیر می تواند مفید باشد :
1. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.
2. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.
3. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of
Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391). (سمت انتشارات(
4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.
Press. 2000.
5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal
( انتشارات جنگل) .Publications
6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge
University Press.