تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی
تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

 

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی برای سال 98انجام خواهد شد. با اعلام روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو با تکمیل ظرفیت این دانشگاه برای سال 98 موافقت کرده است و دانشگاه علمی کاربردی از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو جذب خواهد کرد. در متن اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی در رابطه با تکمیل ظرفیت این دانشگاه آمده است:"به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، موافقت شورای سنجش آموزش کشور برای تکمیل ظرفیت پذیرش این دانشگاه اعلام شد.بخشنامه های تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد."