تکمیل ظرفیت دانشگاه بقیه الله، علوم بهزیستی و شاهد

متن اطلاعیه سازمان سنجش آموزش پزشکی در رابطه با تکمیل ظرفیت دانشگاه های بقیه الله، علوم بهزیستی و شاهد به شرح زیر است:

"با استعانت از درگاه ايزد منان ، توجه داوطلبان متقاضي مرحله تكميل آزمون كارشناسي ارشد سال 98 را كه متقاضي ادامه تحصيل در رشته هاي مورد پذيرش دانشگاه شاهد و دانشگاه هاي علوم پزشكي بقيه ا... و علوم بهزيستي و توانبخشي بوده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب آن دانشگاه ها اقدام نمودهاند، به نكات زير جلب مينمايد:
داوطلبان اين رشته ها با وارد نمودن كد رهگيري مي توانند نتيجه خود را مشاهده نمايند.
اسامي اعلام شده چند برابر ظرفيت بوده و صرفاً بر اساس اولويت نمره و انتخاب محل داوطلب ميباشد و هيچ گونه حقي را اعم ازقبولي يا مجاز بودن و ... براي داوطلب ايجاد نميكند.
رشته روانشناسي باليني دانشگاه ع.پ ارتش در مرحله تكميل ظرفيت نيز فاقد داوطلب داراي شرايط و حد نصاب ميباشد. لذا مصاحبه براي اين رشته برگزار نميشود.
جهت اطلاع از زمان و مكان مصاحبه سريعاً به سامانه آن دانشگاه ها مراجعه شود.
داوطلبان جهت اطلاع از مدارك مورد نياز، زمان دقيق و مكان دانشگاه ع.پ بقيه ا...(عج) www.bmsu.ac.ir تلفن 82483618 و دانشگاه شاهد www.shahed.ac.ir  تلفن 51215240و 51215244 – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تلفن 71732874 و 71732867 مراجعه نمايند."