تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری پزشکی 98
تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری پزشکی 98

 

تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری پزشکی 98 

اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری پزشکی 98 توسط سازمان سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. بر اساس این اطلاعیه جدول رشته ها و ظرفیت انتخاب رشته برای تکمیل ظرفیت روز شنبه سیزدهم مهر ماه روی سایت سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. داوطلبان می توانند از روز یکشنبه چهاردهم تا روز سه شنبه شانزدهم نسبت به انتخاب رشته برای تکمیل  ظرفیت اقدام کنند. توجه داشته باشید که کلیه داوطلبان حتی افرادی که در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته نبودند می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. متن کامل اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری پزشکی 98 را در قسمت پایین مشاهده می کنید.

متن اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری پزشکی 98 

متن اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون ارشد و دکتری پزشکی 98 به  شرح زیر است:

"با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود به پیشگاه حضرت بقیه ا...(عج) بدينوسیله بـه اطـلاع مـی رسـاند، داوطلبان میتوانند نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، براساس جـدول ظرفیـت کـه روز شنبه 98/٧/13از ساعت ١٤ به بعد در سـامانه قـرار مـی گیـرد، از سـاعت ١۴ روز یکشـنبه تـاریخ 98/٧/14 لغایت ساعت ١۶ روز سه شنبه تاریخ 98/٧/16با وارد نمودن کد رهگیری خـود اقـدام نماینـد. داوطلبـان دقـت کنند :

١-کلیه افراد اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محـل بـودهانـد، مجـاز بـه شـرکت در مرحله تکمیل ظرفیت می باشند.

تذکر: با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشـته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند. و استعداد درخشان با آزمون نیـز بـا رعایـت کلیـه ضـوابط مجـاز بـه انتخـاب محل هستند.

٢-افرادی که در مرحله نخست قبول شده و مجددا در مرحله تکمیل ظرفیـت شـرکت کـرده و در ھـر یـک از دوره های عــادی یــا شهریه پــرداز پذیرفتــه شــوند، پــذیرش مرحلــه نخســت آن ها لغــو شــده و قابــل بازگشــت نمــی باشــد.و دانشگاه های محـل پـذیرش اولیـه موظفنـد در صـورتی که پذیرفتـه شـدگان قبلـی در طـی مراحـل تکمیـل ظرفیـت دردانشگاه دیگری پذیرش شوند تسهیلات آموزشی لازم برای انتقال به محل پذیرش جدید را فراهم آورند و با جابجـایی ایشان مخالفت ننمایند.

٣-مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام صـفحه ٤ بنـد١-٥ -افـرادی کـه در آزمـون سـال دوره های رایگـان پذیرفته شده و ثبت نام ننمایند یا انصراف دهند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی باشند، بنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دورهھای عـادی (رایگـان) پذیرفتـه مـیشـوند، درصـورت عـدم ثبـت نـام یـا عـدم مراجعـه بـه دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یکساله خواهند شد.

٤-همان گونه که قبلا  نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشي دوره های كارشناسـي ارشـد ناپیوسـته مصـوب شـوراي عالي برنامـه ريـزي علـوم پزشـكي هرگونـه انتقـال ، تغییـر رشـته و يـا جابجـايي محـل تحصـیل در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع مي باشد. بنابراين با توجه به اينكه محل پذيرش را خود فرد و با آگاهی كامل تعیین نموده، لذا هیچ گونه تغییر در محل پذيرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.

٥-زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد.

۶-نتایج مرحله تکمیل ظرفیت هجدهم آبان ماه از طریق همین سایت ( سنجش آموزش پزشکی) اعلام خواهد شد.