تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی
تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

 

دانشگاه علمی کاربردی به دنبال تکمیل ظرفیت

دکتر محمد حسین امید رییس دانشگاه علمی کاربردی، با اعلام اینکه حدود دو سوم از ظرفیت دانشگاه های علمی کاربردی برای ورودی مهر 98 خالی مانده است، گفت نسبت به کسب مجوز برای جذب دانشجو از طریق  تکمیل ظرفیت اقدام خواهیم کرد و ابراز امیدواری کرد که با درخواست این دانشگاه نسبت به تکمیل ظرفیت موافقت شود. رییس دانشگاه علمی کاربردی در ادامه توضیح داد که پذیرش دانشجو با وجود کاهش کلی ورود دانشجویان به دانشگاه های مختلف، در دانشگاه علمی کاربردی در سال جاری 15 درصد رشد داشته است ولی باز هم با این وجود حدود شصت درصد صندلی های این دانشگاه خالی مانده است. یعنی از مجموع چهارصد هزار ظرفیت در این دانشگاه فقط حدود صدهزار ظرفیت پر شده است و هنوز سیصد هزار صندلی خالی باقی مانده است. با توجه به این  که بر اساس قانون ششم برنامه توسعه کشوری سهم آموزش های مهارتی در کشور باید به سی درصد برسد و در حال حاضر در مجموع سهم دانشگاه های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی 15 درصد است، ایشان ابراز امیدواری کرند که در مذاکره با وزارت علوم بتوانند مجوز تکمیل ظرفیت را بگیرند. همچنین در آخر اضافه کردند هرچه بتوانیم از ظرفیت داوطلبانی که به هر دلیل به خواسته خود نرسیده اند و پشت کنکور مانده اند استفاده کنیم به نفع نظام آموزشی است.