اعلام نتایج بدون کنکور آزاد 98-پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

یک شنبه ۳۱ شهریور تعداد بازدید 10848 دفعه

نتایج دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی نیمسال اول ۹۸-۹۹ اعلام شد.

افزایش شهریه دانشگاه آزاد
اعلام نتایج بدون کنکور آزاد 98-پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

اعلام نتایج بدون کنکور آزاد 98-پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

نتایج کارشناسی پیوسته بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی آزاد 98 بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت. پذیرفته شدگان این دوره می توانند جهت اطلاع از زمان و نحوه مراجعه به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش به اطلاعیه ای که در سامانه  sanjesh.iau.ir قرار  گرفته است، مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان همــه رشــته هــا بایــد در روزهـاي یکشنبه 31 شهریورماه و دوشنبه اول مهرماه 98 بــا در دســت داشــتن مــدارك لازم جهــت ثبــت نــام بــه واحدهاي ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس: www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.

ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد 98

براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، باید پذیرش حداقل ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمامی زیر نظام های آموزش عالی صرفا براساس سوابق تحصیلی و با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون آزمون انجام شود.درحال حاضر طبق اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد بیش از 90 درصد پذیرش دانشجو در دانشگاه های آزاد بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون انجام می شود. این نکته بسیار مهم است و نشان می دهد به جز یک سری از رشته های خاص مثلا پزشکی و دندان پزشکی و تعداد معدودی از رشته های پر طرفدار دیگر تقریبا در همه رشته های دیگر پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود.

مدارك لازم براي ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی آزاد 98

1 - پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم اسـت اصـل دیـپلم کامـل یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه، اصل گـواهی اتمـام دوره پیش دانشگاهی و یا اصـل دیـپلم کامـل یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصـیلات نظـام جدیـد متوسـطه بـه همـراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.

تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصـل مـدرك تحصـیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصـویر آن یـا گـواهی معتبر پایـان دوره را ارائـه کنـد، بایـد متعهـد گـردد اصـل مدرك را قبل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد و تعهد مذکور نیز همراه بـا تضـمین هـاي مـالی (چـک یـا سفته به مبلغ ده میلیون ریال) میباشد.

2 - اصـل شناسـنامه عکـسدار و دو بـرگ تصـویر از تمــام صــفحات آن (اصــل شناســنامه صــرفاً بــراي تطبیــق خواهد بود.)

3 - اصـل و یـک بـرگ فتـوکپی کـار ت ملـی (اصـل کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود).

4 - شش قطعه عکس 4*3 تمام رخ که اخیراً تهیه و مشخصــات پذیرفتــه شــده در پشــت آنهــا نوشــته شــده باشد.(براي مشمولین 12 قطعه).

5 - اصل و دو بـرگ تصـویرمدرك مشـخص کننـده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.

6 - تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبـت نـام، فرمهـای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طـرف واحـد یـا مرکز دانشـگاهی در اختیـار هـر یـک از پذیرفتـه شـدگان متقاضی ثبت نام قرار خواهد گرفت.

7- مشـمولان دیپلم هایی کـه بــا اسـتفاده از تعهــدات خدمتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتـی از خـدمت دوره ضرورت معاف مـی باشـند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهد مقرر صـادر مـی گـردد بایـد موافقـت نامـه رسـمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع (چنانچـه لطمـه ای بـه انجـام تعهدات وارد نشود) را ارائه دهند. افـرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفه عمومی هستند بـرای ثبـت نـام لازم اسـت بـا مجـوز وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند.

8 -شــاغلین نیروهــای نظــامی و انتظــامی جمهــوری اسلامی ایران بایسـتی گـواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطه را ارائه نمایند

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی پذیرش بدون کنکور آزاد 98 

1 -شـهریه پذیرفتـه شـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد فوق الذکر دانشجویان فقط در بدو ورود به دانشـگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ 1500000 ریـال بـه عنـوان هزینـه خدمات آموزشی به شماره حساب جاري اعلامی از سوي محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.

2 -کلیه پذیرفته شدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 31500 ریال حـق بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحل ثبـت نـام صـرفاً بـه حساب جـاری اعلامـی از سـوي محـل دانشـگاهی قبـولی واریز نمایند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc