افزایش شهریه دانشگاه آزاد
اخبار اعلام نتایج و ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد 98

 

اخبار اعلام نتایج وثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد 98 

نتایج کنکور دکتری دانشگاه آزاد 98 روز پنج شنبه 7 شهریور 98 توسط سازمان سنجش اعلام شد و بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت. طبق اخبار و زمانبندی اعلام شده کارنامه نهایی داوطلبان حاضر در جلسه مصاحبه دانشگاه آزاد تا روز دوشنبه یازدهم شهریور 98 بر روی سامانه اعلام نتایج دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org قرار خواهد گرفت. پذیرفته شدگان کنکور دکتری دانشگاه آزاد سال 98 برای کسب اطلاعات بیشتر به شامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.sanjesh.iau.ir مراجعه کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دکتری دانشگاه آزاد  98

مدارک لازم برای ثبت  نام پذیرفته شدگان کنکور دکتری دانشگاه آزاد  98، که توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است شامل موارد زیر است:

اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل

اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن

شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ که در سال جاري تهیه شده باشـد (بـراي مشمولین 12 قطعه)

اصل  کارت ملی و یک برگ فتوکپی

مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید. (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتري عمـومی یا لغو معافیت تحصیلی دوره هاي مذکور که بیش از یک سال از فراغت از تحصـیل فرد نگذشته باشد)

تکمیل و ارائه فرمهاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبتنام و تحصیل مشخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وي برخورد خواهد شد.

زمان و محل ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دکتری دانشگاه آزاد  98

زمان و محل ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دکتری دانشگاه آزاد  98، که توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است به شرح زیر است: 

پذیرفته شدگان نهایی کنکور دانشگاه آزاد 98 کلیه رشته ها لازم اسـت شخصـاً در روزهـاي دوشـنبه و سه شنبه 11 و 12 شهریورماه 98 جهت ثبت نام به واحدهاي مربوطه کـه آدرس و تلفـن آنهــا در ســامانه اینترنتــی مرکــز ســنجش و پــذیرش دانشــگاه آزاد بــه آدرس www.sanjesh.iau.ir درج شده است، مراجعه نمایند. همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ورودي هـاي جدیـد مهرماه 98 بـه سـایت اینترنتی واحدهاي دانشگاهی نیز مراجعه نمایند. (آدرس سایت واحـدها و مراکـز دانشگاهی در سامانه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir نیـز درج گردیده است).پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 98 توجه داشته باشند که عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.