اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق سیل زده کنکور سراسری 98

سهمیه کنکور به داوطلبان مناطق سیل زده
سهمیه کنکور به داوطلبان مناطق سیل زده

رئیس جمهور اختصاص سهمیه به داوطلبان کنکور سراسری 98 مناطقی که دچار بلایای طبیعی شده اند را به سازمان سنجش کشور ابلاغ کرد.

به داوطلبان کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در شهرها یا بخش هایی که دچار بلایای طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفشان همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شده اند، ظرفیتی به میزان حداکثر 5 درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه های واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در دانشگاه های استان های همجوار در رشته های مورد تقاضای استانداری ها به مدت حداکثر 3 سال و با اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می یابد. 

این آئین نامه اجرایی باید به طور مشترک توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، تهیه و به تصویب برسد. همچنین شهرها یا بخش هایی که دچار بالایی طبیعی همراه با خسارت جانی و مالی شده اند توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شوند.