انتشار دفترچه سوالات آزمون دکتری 98

انتشار دفترچه سوالات آزمون دکتری 98

دفترچه سوالات آزمون دکتری 98 برای هریک از ۲۴۵ کدرشته امتحانی در سایت سازمان سنجش منتشر شده است و از طریق لینک های مربوطه قابل دریافت است.دفترچه های شماره دو شامل دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی نیز در ۷ گروه منتشر شده و قابل دریافت است.

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98 

برای شرکت در آزمون تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۴ هزار و ۳۸۰ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۵۷ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۴۲.۹۶ درصد زن و ۵۷.۰۴ درصد مرد هستند. 

جدول زیر تعداد ثبت نام کنندگان هر کدام از گروه های آزمایشی را نشان می دهد.

گروه علوم انسانی ۱۱۷ هزار و ۵۱۷ نفر
گروه علوم پایه ۱۷ هزار و ۴۷۹ نفر
گروه فنی و مهندسی  ۳۴ هزار و ۶۴۰ نفر
گروه کشاورزی منابع طبیعی ۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر
گروه هنر ۹ هزار و ۸۸۴ نفر
گروه دامپزشکی ۲ هزار و ۹۹ نفر
گروه زبان ۴ هزار و ۳۳۰ نفر

تعداد شرکت کنندگان آزمون دکتری 98

از تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۱۸ هزار و ۸۵۸ نفر کارت دریافت نکردند و تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ را دریافت کردند.