اعلام حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید

حذفیات منابع آزمون سراسری 98 نظام جدید (۳-۳-۳-۳) اعلام شده است و نیاز نیست که داوطلبان این بخش ها را برای کنکور مطالعه نمایند.

 

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید: دروس عمومی

 

دین و زندگی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1. آیات ابتدای هر درس و ترجمه های آن 2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره) 3. محتوای بخش های «بیشتر بدانیم»، «پاسخ سوالات شما»، «پیشنهاد»، «دانش تکمیلی»، «معرفی کتاب»، «فیلم»، «پاورقی ها» و «برداشت ها»

دهم- 95

 

110204

110205

 

دین و زندگی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1. آیات ابتدای هر درس و ترجمه های آن 2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره) 3. محتوای بخش های «بیشتر بدانیم»، «پاسخ سوالات شما»، «پیشنهاد»، «دانش تکمیلی»، «معرفی کتاب»، «فیلم»، «پاورقی ها» و «برداشت ها»

یازدهم-96

111204

110205

 

دین و زندگی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1. آیات ابتدای هر درس و ترجمه های آن 2. فعالیت های دارای علامت * (ستاره) 3. محتوای بخش های «بیشتر بدانیم»، «پاسخ سوالات شما»، «پیشنهاد»، «دانش تکمیلی»، «معرفی کتاب»، «فیلم»، «پاورقی ها» و «برداشت ها»

دوازدهم- 97

112204

112205

 

عربی، زبان قرآن 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

بخش "للمطالعه" صفحات 81 و 82

یازدهم-96

111206

 

فارسی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- واج، هجا 2- واج نگاری، فرایندهای واجی، 3- نشانه های جمع و "ی" نکره از وابسته های پسین 4- جابجایی و جهش ضمیر

دهم-95

110201

 

فارسی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- واج، هجا 2- واج نگاری، فرایندهای واجی، 3- نشانه های جمع و "ی" نکره از وابسته های پسین 4- جابجایی و جهش ضمیر

یازدهم-96

111201

 

فارسی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- واج، هجا 2- واج نگاری، فرایندهای واجی، 3- نشانه های جمع و "ی" نکره از وابسته های پسین 4- جابجایی و جهش ضمیر

دوازدهم-97

112201

 

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید: دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

 

ریاضی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دهم-95

110211

 

هندسه 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

یازدهم-96

110213

 

هندسه 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دوازدهم -97

111213

 

هندسه 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دوازدهم-97

112213

 

حسابان 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

یازدهم -96

111214

 

حسابان 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دوازدهم- 97

112214

 

ریاضیات گسسته

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دوازدهم- 97

112215

 

آمار و احتمال

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 2- از صفحه 122 تا 124 3- تمرین شماره 11 صفحه 127

یازدهم -96

111215

 

فیزیک 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد. 2- کلیه محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس، حاشیه نویس یا ... شده است. مانند: زیر نویس صفحه 22 کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی- فیزیک که نوشته شده است "آموزش سایر حالت های سقوط ازاد خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود، یا در زیر نویس صفحه 82 همان کتاب نوشته شده است "روابط و محاسبات مربوط به اثر دوپلر خارج از برنامه ی درسی است و نباید در ارزشیابی لحاظ شود" و ...

دهم-95

110209

 

فیزیک 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد. 2- کلیه محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس، حاشیه نویس یا ... شده است. مانند: زیر نویس صفحه 22 کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی- فیزیک که نوشته شده است "آموزش سایر حالت های سقوط ازاد خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود، یا در زیر نویس صفحه 82 همان کتاب نوشته شده است "روابط و محاسبات مربوط به اثر دوپلر خارج از برنامه ی درسی است و نباید در ارزشیابی لحاظ شود" و ...

یازدهم -96

111209

 

فیزیک 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد. 2- کلیه محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس، حاشیه نویس یا ... شده است. مانند: زیر نویس صفحه 22 کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی- فیزیک که نوشته شده است "آموزش سایر حالت های سقوط ازاد خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود، یا در زیر نویس صفحه 82 همان کتاب نوشته شده است "روابط و محاسبات مربوط به اثر دوپلر خارج از برنامه ی درسی است و نباید در ارزشیابی لحاظ شود" و ...

دوازدهم -97

112209

 

شیمی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل، نمودار و جدول آمده است. 2- آیا می دانیدها، پیوست ها، پانویس ها، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها 3- کلیه ی محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی از صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد. طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست به عنوان مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره های محدود شده است 4- معادله های شیمیایی 5-نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها 

دهم -95

110210

 

شیمی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل، نمودار و جدول آمده است. 2- آیا می دانیدها، پیوست ها، پانویس ها، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها 3- کلیه ی محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی از صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد. طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست به عنوان مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره های محدود شده است 4- معادله های شیمیایی 5-نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها 

یازدهم-96

111210

 

شیمی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل، نمودار و جدول آمده است. 2- آیا می دانیدها، پیوست ها، پانویس ها، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها 3- کلیه ی محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی از صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد. طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست به عنوان مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره های محدود شده است 4- معادله های شیمیایی 5-نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها 

دوازدهم-97

112210

 

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید: دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

زمین شناسی

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

مطالب مرتبط با حفظ اعداد جدول ها، جمع آوری اطلاعات، بیشتر بدانید، آشنایی با مفاخر علوم زمین ایران و جهان

یازدهم-96

111237

 

ریاضی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دهم-95

110211

 

ریاضی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

یازدهم-96

111211

 

ریاضی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دوازدهم-97

112211

 

زیست شناسی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- مطالبی که با عنوان "بیشتر بدانید" و واژه شناسی در کتاب های زیست شناسی نونگاشت ارائه شده اند 2- طراحی سوالات عددی و محاسباتی به هر شکلی مجاز نیست 3- طرح سوال از شکل هایی که در کتاب درسی غیر مجاز بودن طرح سوال در ذیل آن ها نوشته شده است مانند صفحه 24 زیست شناسی (2) 4- طرح سوال از فرمول ساختاری مواد شیمیایی مجاز نیست 5- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون واژه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن مجاز نیست

دهم-95

110216

 

زیست شناسی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- مطالبی که با عنوان "بیشتر بدانید" و واژه شناسی در کتاب های زیست شناسی نونگاشت ارائه شده اند 2- طراحی سوالات عددی و محاسباتی به هر شکلی مجاز نیست 3- طرح سوال از شکل هایی که در کتاب درسی غیر مجاز بودن طرح سوال در ذیل آن ها نوشته شده است مانند صفحه 24 زیست شناسی (2) 4- طرح سوال از فرمول ساختاری مواد شیمیایی مجاز نیست 5- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون واژه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن مجاز نیست

یازدهم-96

111216

 

زیست شناسی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- مطالبی که با عنوان "بیشتر بدانید" و واژه شناسی در کتاب های زیست شناسی نونگاشت ارائه شده اند 2- طراحی سوالات عددی و محاسباتی به هر شکلی مجاز نیست 3- طرح سوال از شکل هایی که در کتاب درسی غیر مجاز بودن طرح سوال در ذیل آن ها نوشته شده است مانند صفحه 24 زیست شناسی (2) 4- طرح سوال از فرمول ساختاری مواد شیمیایی مجاز نیست 5- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون واژه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن مجاز نیست

دوازدهم-97

112216

 

فیزیک 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-      تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد.

2- کلیه محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس، حاشیه نویس یا .. شده است. مانند زیر نویس صفحه 11 کتاب فیزیک 3 رشته ی علوم تجربی که نوشته شده است "آموزش مسائلی که دانش آموزان را در محاسبه ی ..... خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود، یا زیر نویس صفحه 115 همان کتاب نوشته شده است "آموزش محاسبه انرژی بستگی هسته خارج از برنامه درسی این کتاب است و ارزشیابی از آن نباید انجام شود" و ...

دهم-95

110214

 

فیزیک 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-      تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد.

2- کلیه محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس، حاشیه نویس یا .. شده است. مانند زیر نویس صفحه 11 کتاب فیزیک 3 رشته ی علوم تجربی که نوشته شده است "آموزش مسائلی که دانش آموزان را در محاسبه ی ..... خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود، یا زیر نویس صفحه 115 همان کتاب نوشته شده است "آموزش محاسبه انرژی بستگی هسته خارج از برنامه درسی این کتاب است و ارزشیابی از آن نباید انجام شود" و ...

یازدهم-96

111244

 

فیزیک 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-      تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد.

2- کلیه محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس، حاشیه نویس یا .. شده است. مانند زیر نویس صفحه 11 کتاب فیزیک 3 رشته ی علوم تجربی که نوشته شده است "آموزش مسائلی که دانش آموزان را در محاسبه ی ..... خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود، یا زیر نویس صفحه 115 همان کتاب نوشته شده است "آموزش محاسبه انرژی بستگی هسته خارج از برنامه درسی این کتاب است و ارزشیابی از آن نباید انجام شود" و ...

دوازدهم-97

112244

 

شیمی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل، نمودار و جدول آمده است
2- آیا می دانید ها، پیوست ها، پانویس ها، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها
3- کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد.
4-
طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست برای مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره ای محدود شده است.
5-
معادله های شیمیایی
6- نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها

دهم-95

110210

 

شیمی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل، نمودار و جدول آمده است
2- آیا می دانید ها، پیوست ها، پانویس ها، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها
3- کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد.
4-
طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست برای مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره ای محدود شده است.
5-
معادله های شیمیایی
6- نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها

یازدهم -96

111210

 

شیمی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل، نمودار و جدول آمده است
2- آیا می دانید ها، پیوست ها، پانویس ها، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها
3- کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد.
4-
طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست برای مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره ای محدود شده است.
5-
معادله های شیمیایی
6- نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها

دوازدهم - 97

112210

 

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدیددروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

ریاضی و آمار 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دهم -95

110212

 

ریاضی و آمار 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

یازدهم - 96

111212

 

ریاضی و آمار 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دوازدهم -97

112212

 

اقتصاد

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

مطالعه"، فعالیت های "تحقیق کنید"، "بحث کنید"، گفت و گو کنید"، بررسی کنید"، مقایسه کنید"، گزارشی تهیه و ارائه کنید

دهم -95

110221

 

عربی، زبان قرآن 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

بخش "للمطالعه" صفحات 49 و 50

یازدهم -96

11207

 

جامعه شناسی 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

قسمت های "ببینیم و بدانیم

دهم -95

110220

 

جامعه شناسی 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

قسمت های "ببینیم و بدانیم

یازدهم -96

111222

 

جامعه شناسی 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

قسمت های "ببینیم و بدانیم

دوازدهم -97

112222

 

جغرافیای ایران

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

"توضیحات و زیرنویس ها"، نقشه ها و مدل ها"، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها" و "واژه نامه های پیوست کتاب

دهم -95

110218

 

جغرافیای 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

"توضیحات و زیرنویس ها"، نقشه ها و مدل ها"، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها" و "واژه نامه های پیوست کتاب

یازدهم -96

111218

 

جغرافیای 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

"توضیحات و زیرنویس ها"، نقشه ها و مدل ها"، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها" و "واژه نامه های پیوست کتاب

دوازدهم -97

112218

 

تاریخ 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-  مطالب "بیشتر بدانیم ها" و "یک توضیح"  2-مطالب داخل جدول یا ترام های رنگی  3-مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی 4- متن فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک» 

دهم -95

110219

 

تاریخ 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- مطالب "بیشتر بدانیم ها" و "یک توضیح"  2-مطالب داخل جدول یا ترام های رنگی  3-مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی 4- متن فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک» 

یازدهم -96

111219

 

 تاریخ 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-  مطالب "بیشتر بدانیم ها" و "یک توضیح"  2-  مطالب داخل جدول یا ترام های رنگی  3-  مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی 4- متن فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک» 

دوازدهم -97

112219

 

فلسفه 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

پاورقی ها و تمام فعالیت های درون درس بجز تمرینات پایان هر درس

یازدهم -96

111226

 

فلسفه 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

پاورقی ها و تمام فعالیت های درون درس بجز تمرینات پایان هر درس

دوازدهم- 97

112226

 

منطق

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1- مطالب برای مطالعه ها 2- کادرهای آبی ستاره دار 3- فعالیت های واگرای درون کادرهای آبی دروس با عناوین تطبیق صفحه 27، بیان نمونه ص 30، ذکر نمونه ص 38، تفکر ص 39، یک مسابقه ص 43، ذکر نمونه ص 45، یادآوری ص 52، ذکر نمونه ص 55، مهارت ص 59

دهم -95

110223

 

روانشناسی

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود

پایه تحصیلی و سال چاپ

کد کتاب

1-  برای مطالعه ی تمام دروس 2- پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب  3- تصویر صفحه 19 کتاب

یازدهم -96

111224

 

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام جدید: دروس تخصصی گروه علوم و معارف اسلامی

 

عربی زبان قرآن 1

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود پایه تحصیلی و سال چاپ کد کتاب

۱- بخش های ستاره دار کتاب درسی (مانند قواعد و تمرینات) که برای مطالعه دانش آموزان است.

۲- کلیه قواعد پاورقی

دهم -95 ۱۱۰۲۰۸

 

عربی زبان قرآن 2

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود پایه تحصیلی و سال چاپ کد کتاب

۱- بخش های ستاره دار کتاب درسی (مانند قواعد و تمرینات) که برای مطالعه دانش آموزان است.

۲- کلیه قواعد پاورقی

یازدهم-96 ۱۱۰۲۰۸

 

عربی زبان قرآن 3

قسمت های حذف شده که نباید از آن ها سوال طراحی شود پایه تحصیلی و سال چاپ کد کتاب

۱- بخش های ستاره دار کتاب درسی (مانند قواعد و تمرینات) که برای مطالعه دانش آموزان است.

۲- کلیه قواعد پاورقی

دوازدهم -97 ۱۱۰۲۰۸

 

زمان ثبت نام کنکور سراسری 98

ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۹۸ از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود و تا پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ ادامه دارد.

زمان برگزای کنکور سراسری 98

کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ تیر و جمعه ۱۴ تیر سال ۹۸ برگزار می شود.