جدول امتحانات دانشگاه های بزرگ

 

جدول امتحانات دانشگاه های بزرگ

امتحانات نیمسال اول تحصیلی دانشگاه های بزرگ کشور از نیمه دی ماه آغاز می شود و تا هفته اول بهمن ماه ادامه دارد.

امتحانات پایان ترم دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و زابل زودتر از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور آغاز شده و در آخر دی ماه نیز پایان می یابد.

براساس تقویم آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور، کلاس های درس در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۸ نیز از نیمه بهمن ماه آغاز خواهد شد.

                 

   جدول زمانی امتحانات پایان ترم دانشگاه های بزرگ کشور 

ردیف

نام دانشگاه

پایان کلاس

آغاز امتحان

پایان امتحان

شروع نیمسال دوم

۱

اراک

۱۲ دی

۲۲ دی

۴ بهمن

-

   ۲   

ارومیه

۱۲ دی

۱۵ دی

۳ بهمن

۲۱ بهمن  

۳

اصفهان

۱۲ دی

۱۳ دی

۲۶ دی

 ۱۳ بهمن

۴

الزهرا

۱۳ دی

۱۵ دی

۳ دی

 ۲۰ بهمن

۵

امام خمینی(ره)

۱۳ دی

۲۲ دی

۱۴ بهمن

-

۶

تبریز

۱۳ دی

۱۶ دی

۲ بهمن

 ۲۱ بهمن

۷

تربیت مدرس

۱۹ دی

۲۳ دی

۱۱ بهمن

 ۲۳ بهمن

۸

تهران

۱۹ دی

۲۲ دی

۳ بهمن

 ۱۳ بهمن

۹

خلیج فارس

۱۳ دی

۱۸ دی

یکم بهمن

۱۳ بهمن

۱۰

خوارزمی

۱۲ دی

۱۷ دی

۳۰ دی

۱۳ بهمن

۱۱

زابل

۹ دی

۱۵ دی

۲۷ دی

-

۱۲

زنجان

۱۲ دی

۲۲ دی

۴ بهمن

۱۳ بهمن

۱۳

سمنان

۱۳ دی

۱۵ دی

۲۷ دی

۱۳ بهمن

۱۴

سیستان و بلوچستان

۱۴ دی

۱۵ دی

۲۹ دی

۱۴ بهمن

۱۵

شهید چمران اهواز

۱۱ دی

۱۲ دی

۲۴ دی

۶ بهمن

۱۶

شیراز

۱۲ دی

۱۴ دی

۲۹ دی

۱۳ بهمن

۱۷

صنعتی امیرکبیر

۸ دی

۱۵ دی

۲۷ دی

۱۳ بهمن

۱۸

صنعتی خواجه نصیر

۲۱ دی

۲۲ دی

۷ بهمن

۲۱ بهمن

۱۹

صنعتی اصفهان

۱۲ دی

۱۵ دی

۳۰ دی

۱۳ بهمن

۲۰

صنعتی شاهرود

۱۳ دی

۱۶ دی

۲۸ دی

۱۳ بهمن

۲۱

علامه طباطبایی

۱۳ دی

۱۶ دی

۲۸ دی

۱۳ بهمن

۲۲

علم و صنعت

۱۲ دی

۲۲ دی

۳ بهمن

۲۱ بهمن

۲۳

فردوسی مشهد

۱۲ دی

۱۹ دی

۲ بهمن

۱۳ بهمن

۲۴

قم

۱۲ دی

۱۸ دی

۳ بهمن

-

۲۵

گیلان

۱۲ دی

۱۵ دی

یکم بهمن

۲۳ بهمن

۲۶

هرمزگان

-

۱۵ دی

۲۹ دی

۱۴ بهمن

۲۷

کاشان

۲۰ دی

۲۲ دی

۴ بهمن

۱۳ بهمن