بهترین دانشگاه های سال در زمینه کسب و کار بر اساس رتبه بندی کیواس (QS)

بهترین دانشگاه های سال در زمینه کسب و کار بر اساس رتبه بندی کیواس (QS)

رتبه بندی جهانی دانشگاه ها کیواس (QS)، بهترین دانشگاه های سال در زمینه تجزیه و تحلیل کسب و کار، مالی، مدیریت و بازاریابی را بر اساس پنج شاخص کلیدی قابلیت اشتغال، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازده سرمایه گذاری، رهبری تفکر و تنوع کلاس و دانشکده معرفی کرد.

کارشناسی ارشد تحلیل کسب و کار نیز به رتبه بندی دانشگاه ها اضافه شده است. در این رتبه بندی چهار موضوع بازاریابی، تجزیه و تحلیل کسب و کار، امور مالی و برنامه های مدیریت دانشگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در موضوع کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل کسب و کار از میان ۷۴ دانشکده، در موضوع کارشناسی ارشد امور مالی از میان ۱۵۸ دانشکده، در موضوع کارشناسی ارشد مدیریت از میان ۱۳۵ دانشکده، در موضوع کارشناسی ارشد در بازاریابی از میان ۱۳۵ دانشکده، رتبه های اول تا سوم توسط دانشکده های جدول زیر کسب شده است.

موضوع

رتبه

دانشکده

کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل کسب و کار

 

اول

دانشکده مدیریت موسسه تحقیقاتی ماساچوست ((MIT (Sloan)

دوم

دانشکده بازرگانی کالج امپریال لندن

سوم

مدرسه کسب و کار McCombs دانشگاه تگزاس

کارشناسی ارشد امور مالی

اول

مدرسه بازرگانی لندن

دوم

کالج مدیریت استراتژیک HEC پاریس

سوم

دانشکده مدیریت موسسه تحقیقاتی ماساچوست ((MIT (Sloan)

کارشناسی ارشد مدیریت

اول

کالج مدیریت استراتژیک HEC پاریس

دوم

مدرسه بازرگانی لندن

سوم

دانشکده ESADE دانشگاه رامون لیول بارسلونا

کارشناسی ارشد در بازاریابی 

اول

مدرسه کسب و کار کلمبیا

دوم

کالج امپریال لندن

سوم

کالج مدیریت استراتژیک HEC پاریس