اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری پزشکی 97

اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری پزشکی 97

به گرازش خبرگزاری مهر، نتایح اولیه آزمون دستیاری پزشکی به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

کارنامه نهایی آزمون دستیاری پزشکی 97

کارنامه نهایی آزمون دستیاری پزشکی 97، علاوه بر دارا بودن اطلاعات و مشخصات داوطلب از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره داوطلبی، نوع سهمیه ثبت نامی، سهمیه پذیرش، نتیجه نهایی وضعیت رشته محل انتخابی را مشخص کرده است.

تحلیل کارنامه نهایی آزمون دستیاری پزشکی 97

قبل از شروع فرآیند انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 97، لازم است که داوطلبان تمام اطلاعات کارنامه خود را بتوانند تحلیل نمایند.

وضعیت رشته محل انتخابی داوطلب

در وضعیت رشته محل انتخابی داوطللبان، اولویت نشان دهنده شماره اولویت رشته محل انتخابی توسط داوطلب، رشته- دانشگاه نیز نام رشته دانشگاه است که به ترتیب اولویت انتخابی داوطلب بوده است.

رتبه در رشته - دانشگاه

رتبه در رشته- دانشگاه، جایگاه فرد را در بین کلیه کسانی که این رشته محل را انتخاب کرده اند، نشان می دهد.

آخرین رتبه پذیرفته شده در سهمیه

آخرین رتبه پذیرفته شده در سهمیه، جایگاه آخرین فرد پذیرفته شده را در بین کلیه کسانی که در سهمیه این رشته محل را انتخاب کرده اند، نشان می دهد.

اگر آخرین رتبه پذیرفته شده در سهمیه، صفر درج شده است (که مربوط به سهمیه مناطق محروم یا ایثارگران است) به مفهوم آن است که انتخاب کنندگان این رشته محل حد نصاب لازم را برای پذیرش نداشته اند و یا ظرفیت تخصیصی به این سهمیه در این رشته محل صفر بوده است، لذا کسی پذیرفته نشده است.

چنانچه داوطلبی در رشته محل های پایین تر از رشته محل پذیرفته شده خود، رتبه بهتری را کسب کرده است، در حال حاضر به دلیل پر شدن ظرفیت توسط داوطلبان دیگر بررسی مجدد در این رشته محل قابل پیگیری نبوده و داوطلبان برای جابجایی و یا تغییر رشته به هیچ عنوان به مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نکنند.

پذیرفته شدگان با سهمیه پزشک پژوهشگر، رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی

برای پذیرفته شدگان با سهمیه پزشک پژوهشگر، رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی که پذیرش نهایی داوطلب منوط به قبولی در مصاحبه است، کارنامه نهایی صادر نشده است.

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دستیار پزشکی 97

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دستیاری پزشکی 97، ۱۴ هزار و  ۳۹۶ نفر می باشند که از این تعداد ۶ هزار و ۶۹۳  نفر مرد و ۷ هزار و ۷۰۳ نفر زن بودند.

از تعداد ثبت نام کنندگان تعداد ١٢ هزار و ١٣٩ نفر در آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۴۰ نفر مرد و ۶ هزار و ۶۹۹ نفر زن بودند.

آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 97 

کارنامه علمی در تاریخ ۷ تیر ۹۷ و کلید نهایی در تاریخ ۲ خرداد ۹۷ برروی سایت قرار گرفته که تعداد ٧ هزار و ۶١٩ نفر از داوطلبان حدنصاب ۱۵۰ نمره را کسب کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده اند. از این تعداد ۵ هزار و ٨٣۶ نفر انتخاب رشته کردند.

تعداد پذیرفته شدگان نهایی آزمون دستیاری پزشکی 97

تعداد پذیرفته شدگان نهایی آزمون دستیاری پزشکی 97، ٣ هزار و ۴٢۴ نفر هستند که از این تعداد، ٢ هزار و ٢١۶ نفر با سهمیه آزاد و ٣٧٩ نفر با سهمیه بومی مناطق محروم، ١٧ نفر با سهمیه مازاد استعداد درخشان، ٧٤١ نفر با سهمیه رزمندگان و ایثارگران (۵ درصد و ۲۵ درصد)، ۱۶ نفر با سهمیه بورسیه دانشگاه بقیه ا... و ۴۸ نفر با سهمیه اضافی بورسیه نیروهای مسلح و با کسب حد نصاب لازم، پذیرفته شده اند.

زمان شروع به آموزش کلیه پذیرفته شدگان از طریق سایت دانشگاه محل پذیرش اطلاع رسانی خواهد شد.