زمان اعلام پذیرفته ‌شدگان داراي شرايط خاص كارشناسي ارشد ناپيوسته 97

 

زمان اعلام پذیرفته ‌شدگان داراي شرايط خاص كارشناسي ارشد ناپيوسته 97

 بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان سنجش، اسامي پذیرفته شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته‌ محل هاي داراي شرايط خاص، بورسیه و آزمون عملی و تشریحی، به همراه اطلاعيه مواد امتحاني، منابع و برنامه زماني انجام مراحل آزمون عملي، تشريحي و يا مصاحبه، در روز يكشنبه مورخ 97/04/03 اعلام خواهد شد.

كليه پذیرفته ‌شدگان مي‌بايست مطابق برنامه زماني اعلام شده سازمان سنجش، در آزمون عملي و تشريحي شركت نمایند. همچنين می بایست براي انجام مصاحبه در رشته‌هاي داراي شرايط خاص و بورسيه، به دانشگاهها و يا ارگان هاي مربوطه مراجعه کنند.