افزایش 5 درصدی ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری پزشکی 97

افزایش 5 درصدی ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری پزشکی 97

ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری پزشکی 97 بنا به اعلام مشاور دبیر شورای آموزشی پزشکی و تخصصی 5 درصد افزایش یافت.

با توجه به نیاز نیرون انسانی متخصص در کشور، در ظرفیت رشته های تخصصی متناسب با نیازهای کشوری، تغییراتی اعمال شده است که بر این اساس ظرفیت آزاد کلیه رشته ها بتواند تا حدودی حفظ شود.

طرح افزایش ظرفیت با توجه به کمبودهایی که در برخی از رشته های تخصصی وجود دارد و همچنین تامین نیازهایی که تا سال 1404 باید به طور تدریجی به آن ها دست یابیم، مطرح شده است. بر این اساس در آزمون دستیاری پزشکی سال جاری 165 نفر به ظرفیت کل رشته های تخصصی کشور اضافه شده است. افزایش ظرفیت 5 درصدی در آزمون دستیاری امسال عمدتا در دانشگاه هایی که زیرساخت های تجهیزاتی و نیروی انسانی آن ها فراهم بوده اعمال شده است.

راه اندازی برنامه آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی

جهت پاسخگویی به نیازهای موجود مقرر شده است با ایجاد زیرساخت های مناسب هم از نظر تامین نیرو انسانی هیات علمی برای دانشگاه ها و هم فراهم کردن زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی در رشته های موجود در کشور، برنامه آموزشی مورد نیاز در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی گردد. همچنین طرح برآورد نیروی انسانی نظام سلامت درزمینه های عمومی و تخصصی در حوزه معاونت اموزشی در دست اجرا می باشد. در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مناطقی که نیاز به نیروی انسانی متخصص در رشته های مختلف دارند مشخص شده اند.

راه اندازی رشته های جدید در چند دانشگاه علوم پزشکی

راه اندازی رشته های جدید در چند مرکز دانشگاهی در اولین گام طرح افزایش ظرفیت تاکید شده است. فرآیند تصویب این رشته ها در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دست اقدام است.