راه اندازی رشته های دکتری پیوسته در دانشگاه تهران

راه اندازی رشته های دکتری پیوسته در دانشگاه تهران

 

معاون آموزشی دانشگاه تهران از راه اندازی رشته های جدید دکتری پیوسته در این دانشگاه جهت تربیت دانشجو در حوزه های مختلف خبر داد. 

راه اندازی رشته های بیوتکنولوژی و بیو انفورماتیک به صورت دکتری پیوسته در دستور کار قرار دارند. هدف از راه اندازی این رشته ها توسعه کیفیت در حوزه آموزش این دانشگاه است.