ارشد سم شناسی پزشکی برای دارندگان لیسانس گیاه پزشکی
20 آبان آزمون صلاحیت بالینی برای دانش آموختگان پزشکی برگزار می شود

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی بیان نمود: آزمون صلاحیت بالینی برای پایان دوره کارورزی دانش آموختگان پزشکی در ۲۰ آبان برگزار می گردد.

آزمون صلاحیت بالینی به منظور ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان پزشکی عمومی برگزار می گردد و در این آزمون نمره اعلام نخواهد شد و نتایج به صورت رد و قبول اعلام می گردد و در نهایت قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطا می شود.

دبیر شورای آموزشی پزشکی عمومی بیان نمود: آزمون صلاحیت بالینی برای دانش آموختگان پزشکی عمومی ۲۰ آبان برگزار خواهد شد.

آزمون مهارت های عملی بالینی به روش ساختارمند عیتی بالینی (OSCE) با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی برگزار می گردد.

آزمون فوق طبق مصوبات شورای آموزش پزشکی عمومی در پایان مرحله کارورزی صورت می گیرد، کارورزان بعد از طی ۶ ماه از دوره کارورزی خود می توانند در آزمون شرکت نمایند.

این آزمون به صورت همزمان و متمرکز در مراکز واجد صلاحیت در مناطق آمایشی کشور برگزار می گردد و این مراکز طبق استانداردهای مصوب اعتباربخشی می شود.

همین الان می توانید ثبت نام کنید