بورسیبه دکتری
مصاحبه داوطلبان دکتری پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مصاحبه علمی داوطلبان دوره های دکتری تخصصی در رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت منطقه آمایشی 10  از صبح امروز  31 مرداد در دانشگاه تربیت مدرس شروع گردید .

در راستای اجرایی سازی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و در قالب مصوبه آمایش سرزمین، یکی از سیاست های حوزه علوم پزشکی کشور بهره برداری از ظرفیت مناطق آمایشی کشور می باشد.

مسولیت برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (PhD) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ منطقه آمایشی ۱۰ به دانشگاه تربیت مدرس واگذار  گردید.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، از پذیرفته شدگان در مرحله نخست آزمون علمی برای انجام مصاحبه در ۷ رشته بیوشیمی بالینی، انگل شناسی، آمار زیستی، باکتری شناسی پزشکی، فیزیولوژی، بهداشت باروری و ویروس شناسی دعوت شده است.

یکی از تفاوت های آزمون سال‌جاری با آزمون های سال گذشته در بخش مصاحبه می باشد ، که با سهم ۳۰ درصد کل آزمون به دانشگاه‌ها واگذار گردید.

این مصاحبه به صورت ساختارمند و به شیوه چند ایستگاهی صلاحیت های داوطلبان تحصیل در دوره های دکتری تخصصی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. 

میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله مستخرج از آن، ارائه شفاهی مطالب علمی، جستجوی منابع علمی، اختصاصی زبان انگلیسی، توانمندی‌های تخصصی رشته و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای از جمله موضوعات این ایستگاه‌هاست.

 زمان مخختص برای هر ایستگاه بین ۲ تا ۱۰دقیقه می باشد و زمان مصاحبه برای هر فرد حدود پنچاه دقیقه طول می کشد.

تعداد داوطلبان در ۷ رشته مورد پذیرش در مجموع ۳۱۸ نفر میباشد و نتیجه آزمون طبق زمان بندی در نیمه دوم شهریورماه در وبسایت وزارت بهداشت اعلام خواهد شد. این آزمون بمدت سه روز و تا روز ۲ شهریورماه ادامه دارد.