دانشگاه صنعتی اصفهان
پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه اصفهان

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان بیان نمود: ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو دکتری در این دانشگاه ۳۶۰ نفر اعلام شده بود که در مجموع ۳۱۰ نفر به دانشگاه مراجعه و ثبت نام خود را کامل نمودند.

تعداد ۳۱۰ نفر در بازه زمانی معین برای ثبت نام و تکمیل فرم تعهد به دانشگاه اصفهان مراجعه نمودند و اقدام به تکمیل فرم تعهد نمودند.

باتوجه به اینکه برخی از متقاضیان در دانشگاه های دیگر پذیرفته شدند، لذا بخشی از ظرفیت اعلام شده برای پذیرش دانشجو دوره دکتری در این دانشگاه خالی ماند.

هوشنگ طلایی گفت: اگر وزارت علوم اجازه تکمیل ظرفیت در دوره دکتری را صادر نماید، بخشی از ظرفیت این دانشگاه که در دوره دکتری خالی مانده، در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو دارد.