علوم پزشکی
رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزایش می یابند

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان نمود: چند رشته در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه، طی سال تحصیلی 95-96 اضافه می شود.

از مهر95 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان علاوه بر رشته‌های موجود، در مقطع دکتری رشته پرستاری، کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی ورزشی و در دو رشته کارشناسی تغذیه و صنایع غذایی، دانشجو جذب می کند.

اضافه شدن این رشته‌ها و مقاطع تحصیلی که بیشتر مورد نیاز جامعه می باشند، در جهت رفع نیاز و کمک به تکمیل نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز و بخشهای مختلف در استان سمنان انجام گرفت.

طی دو سال گذشته در مقاطع مختلف 9 رشته به رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اضافه گردید.

وی گفت: اکنون در حال مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای اضافه کردن مقاطع و رشته‌های تحصیلی در سال‌های آینده می باشیم و امیدواریم اضافه شدن این رشته‌ها، تا بخش زیادی برطرف کننده نیازهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز در استان سمنان باشد.

سیاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برای رفع نیازهای درمانی، اضافه شدن رشته‌ها به ویژه در مقاطع تکمیلی به ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در این دانشگاه می باشد.

مهدی شادنوش گفت: هشت دانشکده مختلف شامل دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی، پرستاری و پیراپزشکی، پیراپزشکی و بهداشت زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هستند که در شهرستانهای مختلف استقرار دارند.

و هفت مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز مراکز تحقیقات فیزیولوژی، سرطان، توانبخشی عصبی عضلانی، سلولهای بنیادین سیستم عصبی، خونریزی غیرطبیعی رحم، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مراقبتهای پرستاری و 2 مرکز تحقیقاتی داخلی این دانشگاه نیز مراکز بیوتکنولوژی و اطفال می باشند.

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حدود 2800 دانشجو، 6 بیمارستان و مراکز درمانی و بهداشتی در شهرستان‌های سمنان، گرمسار، دامغان، مهدیشهر، آرادان و سرخه فعالیت می کند.

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اضافه شده چهار رشته جدید، از مهر 95 در 41 رشته مقاطع چهارگانه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شامل دو رشته در مقطع کاردانی، 13 رشته کارشناسی، پنج رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 10 رشته مقطع کارشناسی ارشد، سه رشته دستیاری تخصصی شامل اطفال، زنان و داخلی، 2 رشته دکتری عمومی شامل پزشکی و دندانپزشکی، سه رشته دکتری تخصصی شامل فیزیولوژی، زیست فناوری پزشکی و دکتری تخصصی پژوهشی دانشجو جذب می کند.