بورسیبه دکتری
پژوهشگاه دانش های بنیادی در مقطع دکتری رشته فلسفه تحلیلی دانشجو می پذیرد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر؛ پژوهشكده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تعداد چهار نفر دانشجوی دكتری پذیرش می کند.

دانشجویانی كه در کدرشته گروه فلسفه آزمون دکتری اسفند ماه سال ۹۴ شركت نمودند و مجاز به انتخاب رشته شدند، می‌توانند در آزمون پژوهشكده فلسفه تحلیلی ثبت‌نام نمایند.

با توجه به اینكه كدرشته فلسفه تحلیلی در دفترچه شماره دو ذكر نگردیده، پژوهشكده فلسفه تحلیلی مستقیما اسامی متقاضیان را به سازمان سنجش اعلام می نماید.

مواد و زمان آزمون‌ پژوهشكده فلسفه تحلیلی به زودی اعلام می گردد.