به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته و تمدید مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۵ منتشر گردید.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۵ باید پیش از انتخاب رشته یا ویرایش کدرشته های مورد نظر اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی را مطالعه نمایند.

آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

اصلاحات شرایط و ضوابط دانشگاه‌ها:

همه موارد ردیف ۱ در بخش شرایط و ضوابط عمومی دانشگاه ارومیه (مندرج در صفحه ۸۵ دفترچه) در خصوص امتیازات پذیرفته شدگان برترین رتبه تک رقمی در هر رشته، از شرایط این دانشگاه حذف می‌شود.

اصلاحات جداول شماره ۱ تا ۷ دفترچه راهنمای انتخاب رشته:

رديف

كدرشته امتحانی

نام رشته امتحانی

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

مورد و يا موارد اصلاحی

۱

۲۱۰۴

علوم اجتماعي و مددكاری

۱۲۴۵

نوبت دوم

دانشگاه تهران

دانش اجتماعي مسلمين

افزايش ظرفيت به ۲ نفر

۲

۲۱۰۹

علم اطلاعات و دانش شناسی

۱۶۲۲

روزانه

دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش‌ شناسی/بازيابی اطلاعات و دانش ‌شناسی

محل تحصيل:

دانشكده مديريت

۳

۲۱۰۹

علم اطلاعات و دانش شناسی

۱۶۲۸

نوبت دوم

دانشگاه تهران

علم اطلاعات و دانش ‌شناسی/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسی

محل تحصيل:

دانشكده مديريت

۴

۲۱۱۳

الهيات

۱۸۷۲

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدرسی معارف اسلامی/قرآن و متون اسلامی

پذيرش دانشجو در نيمسال اول صورت می پذيرد

۵

۲۱۱۴

روان شناسی

۱۹۵۶

روزانه

دانشگاه شهيد بهشتی

روانشناسی بالينی

افزايش ظرفيت به ۸ نفر

۶

۲۳۰۲

مهندسي عمران

۳۵۱۵

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندسي عمران/ مهندسی محيط زيست

افزايش ظرفيت به ۲ نفر

۷

۲۴۰۶

مهندسي آب و هواشناسی كشاورزی

۴۴۶۲

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سازه‌های آبی

افزايش ظرفيت به ۳ نفر

۸

۲۴۰۹

علوم دامی

۴۶۴۹

روزانه

دانشگاه تهران

فيزيولوژی دام

افزايش ظرفيت به ۵ نفر

۹

۲۴۱۱

مجموعه چوب و جنگل

۴۷۶۶

روزانه

دانشگاه تهران

فراورده‌های چند سازه چوب

افزايش ظرفيت به ۶ نفر

۱۰

۲۴۱۱

مجموعه چوب و جنگل

۴۷۶۹

روزانه

دانشگاه تهران

صنايع خمير و كاغذ

افزايش ظرفيت به ۴ نفر

۱۱

۲۴۱۱

مجموعه چوب و جنگل

۴۷۹۰

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فراورده‌های چند سازه چوب

افزايش ظرفيت به ۳ نفر

۱۲

۲۴۱۱

مجموعه چوب و جنگل

۴۷۹۲

نوبت دوم

دانشگاه تهران

صنايع خمير و كاغذ

افزايش ظرفيت به ۳ نفر

۱۳

۲۴۱۲

مجموعه شيلات

۴۸۰۹

روزانه

دانشگاه تهران

تكثير و پرورش آبزيان

افزايش ظرفيت به ۵ نفر

۱۴

۲۴۱۲

مجموعه شيلات

۴۸۲۴

نوبت دوم

دانشگاه تهران

تكثير و پرورش آبزيان

افزايش ظرفيت به ۳ نفر

۱۵

۲۴۱۳

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

۴۸۳۵

روزانه

دانشگاه تهران

علوم مرتع

افزايش ظرفيت به ۵ نفر

۱۶

۲۴۱۳

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

۴۸۵۷

نوبت دوم

دانشگاه تهران

علوم مرتع

افزايش ظرفيت به ۳ نفر

 

ج) حذفیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته: (رشته‌محلهای مندرج در این جدول از دفترچه راهنمای انتخاب رشته حذف شده است)

رديف

كدرشته امتحانی

نام رشته امتحانی

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

۱

۲۲۱۲

علوم شناختي

۵۱۷۴

پرديس خودگردان

دانشگاه شهيد بهشتی

علوم شناختی ـ زبان شناختی

۲

۲۴۰۱

محيط زيست

۴۲۳۷

بورس اعزام

دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار

محيط زيست/تنوع زيستی (گياه شناسی گرايش گياهان دريايی)

 

د) کدرشته محل‌های جدید علاوه بر کدرشته محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته:

ديف

كدرشته امتحانی

نام رشته امتحانی

كدرشته محل

دوره

نام دانشگاه

نام رشته/گرايش

ظرفيت

توضيحات

۱

۲۱۰۲

علوم اقتصادی

۵۲۰۱

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

علوم اقتصادي

۷

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

۲

۲۱۰۶

علوم سياسی

۵۱۹۹

روزانه

دانشگاه شيراز

علوم سياسي/انديشه‌های سياسی

۴

 

۳

۲۱۱۴

روان شناسی

۵۱۹۸

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

روانشناسی تربيتی

۷

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

۴

۲۱۱۷

تربيت بدنی

۵۱۹۷

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

رفتارحركتی / رشد حركتی

۷

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

۵

۲۱۱۷

تربيت بدنی

۵۲۰۰

پيام نور

دانشگاه پيام نور استان تهران/مركز تحصيلات تكميلی تهران

مديريت ورزشی/ مديريت راهبردی در سازمان‌ها و رويدادهای ورزشی

۵

 

۶

۲۲۰۳

علوم گياهی

۵۱۸۹

بورس اعزام

دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار

زيست شناسی / فيزيولوژی گياهی

۱

پذيرش با عنوان گياه شناسی گرايش گياهان دريایی

۷

۲۲۰۵

علوم سلولی و ملكولی

۵۲۰۵

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

زيست شناسی/ سلولی و ملكولی

۷

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

۸

۲۲۰۸

آمار

۵۱۹۴

روزانه

دانشگاه رازي كرمانشاه

آمار

۳

 

۹

۲۲۰۹

فيزيک

۵۱۹۳

روزانه

دانشگاه اروميه

فيزیک نظری

۲

پذيرش با عنوان فيزيک گرايش فيزيک نظری

۱۰

۲۳۱۷

مهندسی سيستم‌های انرژی

۵۲۰۴

پرديس خودگردان

دانشگاه تهران

مهندسی سيستم‌های انرژی/ انرژي و محيط زيست

۷

محل تحصيل پرديس خودگردان كيش

۱۱

۲۴۰۱

محيط زيست

۵۱۸۷

روزانه

دانشگاه تهران

محيط زيست / آلودگی محيط زيست

۳

محل تحصيل پرديس كشاورزی و منابع طبيعی كرج

۱۲

۲۴۰۱

محيط زيست

۵۱۸۸

نوبت دوم

دانشگاه تهران

محيط زيست / آلودگی محيط زيست

۲

محل تحصيل پرديس كشاورزی و منابع طبيعی كرج

۱۳

۲۴۰۶

مهندسي آب و هواشناسی كشاورزی

۵۱۹۰

روزانه

دانشگاه اروميه

آبياری و زهكشی

۴

 

۱۴

۲۴۰۶

مهندسی آب و هواشناسی كشاورزی

۵۱۹۱

روزانه

دانشگاه اروميه

سازه‌های آبی

۳

 

۱۵

۲۴۰۶

مهندسی آب و هواشناسی كشاورزی

۵۱۹۲

روزانه

دانشگاه اروميه

مهندسی منابع آب

۳

 

۱۶

۲۴۰۷

زراعت و اصلاح نباتات

۵۲۰۲

روزانه

دانشگاه رازی كرمانشاه

اصلاح نباتات

۵

 

۱۷

۲۴۰۷

زراعت و اصلاح نباتات

۵۲۰۳

روزانه

دانشگاه رازی كرمانشاه

زراعت

۲

 

۱۸

۲۷۰۱

دامپزشكی

۵۱۹۵

روزانه

دانشگاه تهران

فارماكولوژی دامپزشكی

۲

 

۱۹

۲۷۰۱

دامپزشكی

۵۱۹۶

نوبت دوم

دانشگاه تهران

فارماكولوژی دامپزشكی

۱