به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ برنامه های آموزشی در رشته های مختلف علوم پزشکی در قالب بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت بازنگری گردید.

گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی اختصاص دارد. در این تحول ۱۲ بسته به دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ماموریت های کاری آنها سپرده شده است و مناطق آمایشی هر کدام به اجرای بخشی از این بسته ها می پردازند.

در بسته «توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت» اقداماتی از جمله تدوین، تصویب و ابلاغ چارچوب جدید بازنگری برنامه ها انجام شد.

تاکنون ۱۴ جلسه تخصصی تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی برگزار گردید.

برنامه توسعه رشته مقاطع تحصیلی نیز در این بسته انجام شد  و در این راستا دو مطالعه بزرگ ملی انجام شده و مسیر توسعه رشته مقاطع را برای چند سال آینده مشخص گردید.

در این بسته، فهرست تلفیقی از حیطه های علمی مهیا گردید.

خروجی این دو مطالعه پیشنهاد حدود ۳۰۰ رشته مقطع است. در مطالعه اول چهار حیطه و در مطالعه دوم نیز پنج حیطه مشخص گردید.