شورای عالی آموزش و پرورش
تدوین آیین نامه کاربردی سازی علوم انسانی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس پژوهشگاه علوم انسانی حسینعلی قبادی بیان نمود: آیین نامه کاربردی سازی علوم انسانی در این پژوهشگاه تدوین گردیده که رویکرد این آیین نامه ساماندهی، تعریف و طبقه بندی کاربردی سازی در این علم می باشد.

طبق آیین نامه تدوین شده در پژوهشگاه علوم انسانی می توانیم پروژه های موجود در پژوهشگاه را نظام مند نماییم.

نیز پروژه های مربوط به پژوهشگاه از نظر فرایند اجرای طرح، همکاران و نوع مشارکت ها نظام مند و دسته بندی می گردند.

وی بیان نمود: آیین نامه کاربردی سازی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی تصویب و نسخه ای از این آیین نامه نیز به وزارت علوم ارسال گردید.

در برنامه راهبردی این پژوهشگاه نیز طبق اسناد بالا دستی نظام به کاربردی سازی علوم انسانی توجه شده است.