شورای عالی آموزش و پرورش

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام نمود: طی جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ۷ عضو رسمی شورای سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و ۳ عضو غیر رسمی این شورا  (اعضای شورای سنجش و پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها ) تعیین گردیدند.

طبق این مصوبه ۷ عضو رسمی این شورا متشکل از وزرای بهداشت، علوم، رئیس سازمان سنجش، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس دانشگاه پیام نور و رئیس دو دانشگاه معتبر کشور با پیشنهاد وزیر علوم می باشند.

وی افزود: شورای فوق دارای سه عضو می باشد که این سه عضو حق رای ندارند. همچنین در جلسه روز گذشته این کمیسیون مباحث مربوط به تعریف از موضوعات سنجش و پذیرش نیز مطرح گردید. اعضای شورای سنجش و پذیرش و تعاریف مربوط به این موضوع در این جلسه تصویب گرید و به صحن علنی مجلس برای تصویب ارسال می گردد.