به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران به منظور واکاوی آموزش رشته پرستاری و توسعه و تبادل دانش در حوزه آموزش پرستاری و بحث پيرامون تجربيات موجود و دستيابی به راهکارهای حل مشکلات مربوط به آموزش پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران دی ماه سال جاری کنگره واکاوی آموزش پرستاری برگزار خواهد شد. این کنگره در ایران روزهای ۱۵ تا ۱۷ دی ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میگردد.

واکاوی گذشته حال و آينده آموزش پرستاری در ايران و تحليل بهترين شواهد و زمينه سازی برای کاربست آن در آموزش پرستاری مهمترین هدف این کنگره می باشد.

موضوعات مطرح در کنگره؛ ساختار نظام آموزشی پرستاری، بازنگری آموزش پرستاری، نظام پذيرش دانشجو، آموزش در مقاطع تکميلی، ارزشيابی برنامه های آموزشی، قابليت های مدرسين، بازتاب آموزش نظری در بالين، کاربست نتايج پژوهش در آموزش پرستاری، آينده پژوهی در آموزش پرستاری و نوآوری های آموزش پرستاری می باشند.