دکتر یعقوبی مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: ارایه درس "مهارت‌های زندگی" به دانشجویان در وزارت علوم در دست بررسی می باشد.

دو سال قبل ارایه این درس در دو مرحله تصویب گردید، ولی بعداز ارسال طرح به شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم ،این شورا اعلام نمود که طرح درس باید بازنگری گردد، به این سبب درس مهارت های زندگی در حال حاضر به صورت کارگاهی در برخی دانشگاه‌ها ارائه می‌ گردد.

دفتر مشاوره و سلامت مجددا از وزیر علوم درخواست نمود که ارایه این درس در دستور کار شورای عالی برنامه ریزی قرار گرفته که وزیر علوم و معاون آموزشی وزیر در این راستا قول مساعدت شفاهی دادند.

دکتر یعقوبی بیان نمود: این درس در برخی از دانشگاه‌ها به صورت کارگاهی یا درس واحد درسی ارائه می گردد، از جمله دانشگاه‌های تهران،علم و صنعت شهید بهشتی، صنعتی کرمانشاه