به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس دانشگاه علمی کاربردی محمد اخباری اعلام نمود:از اولویت های دانشگاه علمی کاربردی توسعه واحدهای بین الملل در کشورهای همسایه می باشد و تا پایان امسال ۲ واحد بین الملل این دانشگاه در کشورهای عراق و افغانستان راه اندازی می شود.

در ابتدای راه اندازی این واحدها از مدرسانی که درحال حاضر در دانشگاه مشغول تدریس می باشند استفاده می کنیم اما بعد از اینکه توانستیم به اساتید دیگر کشورها دوره های مهارت محور را آموزش دهیم از  اساتید خود کشورها برای تدریس در این واحدها استفاده می نماییم.

محمد اخباری گفت: طبق نیاز و اولویت کشورها رشته هادر واحدهای بین الملل این دانشگاه تدوین و تدریس می شوند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی و ترکمنستان درخواست نمودند تا دانشگاه علمی کاربردی در این کشورها فعالیت نمایند که درخواست ها درحال بررسی می باشد.

دانشگاه علمی کاربردی برنامه دارد اساتید کشورها را برای تدریس در دوره های مهارت محور آموزش دهد تا از این طریق ظرفیت های این دانشگاه در کشورهای مختلف قابل بهره برداری باشد.