به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ اولین سامانه دوچرخه سواری دانشگاهی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح گردید.

 سامانه دوچرخه سواری دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه پروژه مسیر سبز دوچرخه سواری این دانشگاه اجرا گردید و اولین ایستگاه آن در مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح گردید.

استقرار دانشگاه سبز و توسعه آن از ۱۲ سال پیش در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز  و با توجه به چالش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی در شهر، به یکی از محورهای اصلی طرح جامع در این دانشگاه تبدیل گردید.

همچنین قرار است ایستگاه های دیگر این طرح در مقابل دیگر دانشکده های این دانشگاه راه اندازی گردد.

کارکنان و اعضای هیات علمی و دانشجویان می توانند براساس ضوابطی که بر ایستگاه های دوچرخه سواری سطح شهر حاکم است، از دوچرخه های داخل این دانشگاه استفاده نمایند.