به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ احمد شمس رئیس واحد تهران جنوب دانشگاه آزادگفت: در واحد تهران جنوبدانشکده علوم پزشکی راه اندازی می شود،  زیرساخت راه اندازی این دانشکده را ایجاد نمودیم و بعد از مجوز وزارت بهداشت این دانشکده جدید راه اندازی می گردد.

واحد تهران جنوب مجوز راه اندازی رشته های خدمات بهداشتی، آموزش و ارتقا بهداشت سلامت، علوم و صنایع غذایی و اقتصاد سلامت را دریافت نموده که باتوجه به راه اندازی این رشته ها درخواست ایجاد دانشکده پزشکی در این واحد را به وزارت بهداشت ارائه شده است.

در این دانشگاه پذیرش دانشجو از مهرماه امسال در رشته مدیریت خدمات بهداشتی در مقاطع مختلف انجام گردید.

همچنین در این واحد پذیرش دانشجو در رشته های جدید آموزش و ارتقا بهداشت سلامت، علوم و صنایع غذایی و اقتصاد سلامت نیز از بهمن ماه امسال می باشد.

وی افزود: فضای فیزیکی، تاسیسات و تجهیزات لازم آموزشی و پژوهشی  برای راه اندازی دانشکده پزشکی این واحد، فراهم گردیده و برای راه اندازی این دانشکده اعضای هیات علمی مورد نیاز نیز انتخاب و پیشنهاد گردیدند.