به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شهرام اجتماعی مهر رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درباره تغییرات آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان اعلام نمود: طبق بخشنامه جدید تمام کسانی که دارای شرایط انتقال می باشند می توانند بدون پرداخت شهریه از امکانات انتقال استفاده نمایند.

همچنین کسانی که دارای شرایط انتقال نمی باشند و بنابه علاقه خودشان و شرایط بخصوصی که در بند الف نمی باشد، خواستار انتقال می باشند باید بپذیرند که در صورت انتقال هزینه آن را پرداخت نمایند.

شهرام اجتماعی مهر افزود: سقف و کف برای شهریه دانشگاهها در هیات امنای دانشگاه ها هنوز نهایی نشده و عددی را اعلام ننمودیم.

لزوم تغییر شهریه علوم پزشکی برای انتقال دانشجویان

شهرام اجتماعی مهر گفت: عدد نهایی را به زودی اعلام می نماییم، و منطقی بودن این عدد باید منطقی مد نظر است ، زیرا سال هاست وزارت بهداشت شهریه های دانشگاهی را تغییر نداده باید تغییرات بر اساس تورم باشد، در ضمن  از نظر اقتصادی و اجتماعی هم منطقی در نظر گرفته شود.

بخشنامه ها برای دکتری تخصصی بر اساس روال سال ۹۲ عملی می باشد ،  به دلیل تفرق آراء میان دانشگاهها این اعداد باید یکسان گردد.