معرفی گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‌وری در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را می‌ توان چکیده دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی، اختصاص یافته است.

معرفی گرایش مدیریت سیستم و بهره وری در کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع:

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

 

 

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‌وری در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را می‌ توان چکیده دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی، اختصاص یافته است؛ ضمناً دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب این گرایش نمی‌باشند.

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری به منظور آموزش علوم و فنون اداره صنایع با تأکید بر کاربرد روش های کمی و نظام گرا در اداره امور صنعتی تدوین گشته است. از آنجا که روش های مورد استفاده در دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری به آموزش و تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز وابستگی گسترده‌ای دارد، دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی به علت آگاهی از دانش مهندسی برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند داشت تا با آگاهی کافی بتوانند در مشاغل مدیریتی مشغول به کار شوند.

مدیریت سیستم و بهره ‌وری در حسن اداره و موفقیت صنایع و توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی دارد. تلفیق احسن عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدف های تعیین شده و کسب بیشترین نتیجه، در چارچوب فعالیتهای مدیریت است. اهمیت این نقش سبب گشته است که دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یابد. با پیچیده شدن و گسترش سازمانهای صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت، سیستم و بهره وری، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، می‌توانند در زمینه‌های زیر فعالیت نمایند:

 • مدیریت واحدهای صنعتی.
 • تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائی های مدیریت واحدهای صنعتی و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام‌گرا.
 • انجام تحقیق و بررسی در زمینه روش های مدیریت و بهبود این روش ها با توجه به شرایط ایران.

مدیریت سیستم و بهره وری در حسن اداره صنایع، خدمات، بازرگانی و تحقیقاتی و توسعه آنان در کشور نقشی کلیدی دارد. مدیریت سعی دارد از عوامل انسانی فیزیکی تحت اختیار مدیر بیشترین نتیجه را به دست آورد و عوامل مزبور را در جهت تحقق هدف‌های آتی که تعیین می‌کند به بهترین نحو توسعه دهد. با توجه به نقش مهم مدیریت در موفقیت سازمان‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و تحقیقاتی، دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره وری توسعه فراوانی یافته و آموزش مدیریت در جوامع توسعه یافته جایگاه رفیعی بدست آورده است. با پیچیده ‌شدن وگسترش سازمان‌ها و پیشرفت علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره وری، مدیران باید علاوه بر اطلاعات تخصصی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

در رفع نیاز مبرم مزبور جهت تربیت مدیران سیستم و بهره وری، رشته مهندسی صنایع در آموزش عالی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. در دوره کارشناسی مهندسی صنایع، ضمن آموزش مبانی مهندسی، مبانی علوم و فنون لازم جهت افزایش کارآیی و بهبود مدیریت در سازمان‌های صنعتی نیز آموزش داده می‌شود. از آنجا که در دوره‌های کارشناسی ارشد هر رشته، زیرمجموعه‌های دوره کارشناسی آن رشته با عمق بیشتری آموزش داده شده و مورد تحقیق وتفحص قرار می گیرد، لذا با توجه به نیاز مبرم کشور، یکی از دوره‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع باید بر آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت سیستم و بهره وری متمرکز شود. نیازهای موجود در صنایع ایجاب می‌نماید که مجموعه ای از دروس رشته مهندسی صنایع که برای بهبود مدیریت سیستم و بهره وری مفید و مؤثر است، در سطح کارشناسی ارشد برای مدیران ارائه شود.

متأسفانه در کشورهای درحال توسعه به امر آموزش و تربیت مدیران در زیر بخش‌های صنایع، خدمات، بازرگانی و تحقیقاتی توجه کافی مبذول نمی‌شود. در کشورهای مزبور یکی از مهمترین تنگناهای توسعه، کمبود مدیرانی است که با‌ آگاهی از دانش و فنون مدیریت بتوانند امکانات موجود در سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را به نحو احسن تلفیق نموده و به کارگیرند و با ارائه بیشترین نتیجه، رشد و توسعه آن کشورها را تسریع نمایند.

 

 

برنامه درسی مدیریت سیستم و بهره‌وری و تعداد واحدها:

رشته مدیریت سیستم و بهره وری در مقطع کارشناسی ارشد دارای 32 واحد درسی است که 12 واحد آن را دروس اجباری، 12 واحد دروس اختیاری و 8 واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل می دهند.

دروس جبرانی:

ردیف

نام درس

واحد

1

احتمال و آمار مهندسی

3

2

تحقیق در عملیات

3

3

اقتصاد مهندسی

3

4

اصول مدیریت و تئوری سازمان

3

5 مبانی علم اقتصاد (خرد- کلان) 3
 

دروس اجباری:

12 واحد زیر واحدهای اجباری می باشند:

ردیف

نام درس

واحد

1

تئوری تصمیم‌گیری

3

2

مهندسی سیستم

3

3

مهندسی مالی

3

4

برنامه‌ریزی زنجیره عرضه

3

5

پیش‌بینی و سری‌های زمانی

3

6

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه

3

7

مدیریت کیفیت جامع

3

8

مدیریت نوآوری و فناوری

3

9

مدیریت منابع انسانی

3

10

بازاریابی

3

 

 

 

 

دروس اختیاری:

دانشجویان می بایست از واحد های زیر 12 واحد را به اختیار بگذرانند:

ردیف

نام درس

واحد

1

مدیریت دانش

3

2

قیمت‌گذاری و مدیریت درآمد

3

3

مبانی تجارت الکترونیکی

3

4

تحلیل داده های مهندسی

3

5

مدیریت عملیات خدماتی

3

6

مدیریت مالی

3

7

شبیه‌سازی کامپیوتری

3

8

برنامه‌ریزی استراتژیک

3

 
و در پایان 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه.

 

 

 

دانشگاه‌های پذیرنده:

دانشگاه‌هایی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1396 که در رشته مدیریت سیستم‌ و بهره‌وری پذیرش دانشجو دارند.

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تربیت مدرس

2

دانشگاه خوارزمی تهران

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

4

دانشگاه صنعتی شریف

5

دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان)

6

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

7

دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

8

دانشگاه یزد

9

دانشگاه تربیت مدرس

10

دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بی نالمللی عسلویه

11

دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال

12

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

13

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

14

دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

15

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد

16

دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل

17

سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی

18

موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن

19

موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز

20

موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد

21

موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

22

موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان

23

موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه

24

موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین

25

موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان

26

موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

 

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی صنایع

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 00/5/18

  با سلام
  بنده لیسانس مهندسی مدیریت پروژه پیام نور دارم . آبا گرایش های مهندسی صنایع در مقطع ارشد میتونم شرکت کنم ؟
  رشته مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد چطور؟

 • تصویر فرد

  فرزانه‏ - 99/10/17

  سلام وقت بخیر
  مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری با مدیریت بهره وری یکی هست؟

 • تصویر فرد

  حمید نادری‏ - 98/6/24

  سلام ممنون از وب سایت خوبتون
  میخواستم بدونم بین رشته مدیریت کیفیت بهره وری و مدیریت مهندسی تفاوت هست؟

 • تصویر فرد

  شهنوازی‏ - 98/2/9

  سلام.لیسانس صنایع میتونه ارشد کیفیت و بهره وری بخونه؟؟

 • تصویر فرد

  مریم عبادی‏ - 98/6/11

  سلام وقتتون بخیر
  بله میتونه.

 • تصویر فرد

  امیر عباس صبری‏ - 97/1/11

  عالی

 • تصویر فرد

  آقای نسیم سبحان‏ - 97/11/18

  سپاس

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/12/1

  سلام
  ببخشید میشه توضیح بدید برای این گرایش باید چه نرم افزار رو خوب تسلط داشته باشیم
  و مهارت های دیگه ممنون میشم

 • تصویر فرد

  آقای نسیم سبحان‏ - 97/11/25

  سلام 
  نرم افزارهایی که می بایست مسلط باشید بسته به حوزه پژوهشی شما داره، ولی نرم افزارهایی که به صورت کلی در طی دوره ارشد ممکنه نیاز بشه عبارتند از: MATLAB-Gams-Minitab-Spss و ...

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 96/11/3

  سلام.گرايش مديريت سيستم كلا حذف شده؟؟
  يا اسمش تغيير كرده؟؟

 • تصویر فرد

  آقای نسیم سبحان‏ - 97/11/25

  سلام 
  این گرایش حذف و جایگزین آن گرایش مدیریت مهندسی است فقط با این تفاوت که داوطلبینی که در کارشناسی مهندسی صنایع هم خوندن میتونن در این گرایش قبول شوند.

 • تصویر فرد

  محمدحسین‏ - 96/8/6

  سلام آیا با کا رشناسی رشته مهندسی عمران می شه ارشد این رشته ادامه داد ؟

 • تصویر فرد

  آقای نسیم سبحان‏ - 97/12/2

  سلام،
  بله میتونین.

 • تصویر فرد

  امین‏ - 96/3/14

  سلام آیا رشته های علوم انسانی هم میتونن وارد این رشته بشن؟؟ تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله می تونن.

 • تصویر فرد

  مژگان‏ - 95/7/5

  سلام روز به خیر
  ممنون که لطف میکنید و به سوالها پاسخ میدید
  من لیسانس ریاضی دارم.میخوام ارشد صنایع گرایش سیستم شرکت کنم.منابع این رشته
  مدیریت سیستم و بهره وری:
  زبان با ضریب ۱
  ریاضی با ضریب ۱
  آمار با ضریب ۱
  تحقیق ۱ با ضریب ۱
  اقتصاد خرد و کلان با ضریب ۰
  اصول مدیریت با ضریب ۱
  درسته ایا؟؟؟
  یه سوال دیگه ایا سیستم بهره وری با سیستم های اجتماعی و اقتصادی فرق داره؟
  خیلی خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/8

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر مطرح کنید. ممنون

 • تصویر فرد

  سلام‏ - 95/6/23

  این رشته یکی از بهترین رشته ها برای کار در صنعت هست. در کنار داشتن مدرک لیسانس فنی کسب مهارت های یک کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری میتونه راه رو برای صعود شما و پیشرفت سریع در شغل خود هموار و روشن کنه...

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/20

  ممنون از نظر جامعتون.

 • تصویر فرد

  مریم اسلوب‏ - 95/3/30

  آیا گرایش مدیریت پروژه را مهندسین صنایع میتوانند انتخاب کنند؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. بله.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت