اطلاعات دفترچه ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

فارغ التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می ‌توانند در کنکور یکی از رشته و گرایش های 1- ژنتیک وبه نژادی گیاهی 2- اگرو تکنولوژی  و 3- اگرواکولوژی «کشاورزی اکولوژیک» شرکت کنند

 

 

گرایش های مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد و مواد امتحانی‌ و ضرایب‌ دروس در هر گرایش

دروس امتحانی ارشد زراعت به تفکیک هر گرایش و ضرایب آن ها در جدول زیر آمده استدروس کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات هم برای کسب اطلاعات بیشتر در سایت 3گام قرار داده شده است.

مواد امتحانی و ضرایب دروس کنکور ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

نام درس تعداد تست ژنتیک و به نژادی گیاهی اگروتکنولوژی اگرواکولوژی
فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی گیاهان زراعی    علوم و تکنولوژی بذر علوم علفهای هرز  
زبان عمومی و تخصصی 20 2 2 2 2 2 2
زراعت 25 2 4 4 2 2 3
طرح آزمایش‌های کشاورزی 20 2 2 2 2 2 2
ژنتیک 20 3 0 0 0 0 0
آمار و احتمالات 20 2 0 0 0 0 0
اصلاح نباتات 20 3 0 0 2 0 0
فیزیولوژی گیاهان زراعی 20 0 3 2 2 2 3
اکولوژی 20 0 2 3 2 2 3
خاک شناسی 20 0 1 0 0 0 2
کنترل و گواهی بذر 20 0 0 0 4 0 0
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز 20 0 0 0 0 4 2
جمع 310 14 13 13 16 14 17

 

زمان برگزاری کنکور مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (کد گروه 1303)

کنکور کارشناسی ارشد برای کد رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات در یک نوبت انجام می ­شود. در سال گذشته، کنکور در نوبت صبح روز پنجشنبه برگزار و به صورت دفترچه مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات به داوطلبان عرضه گردید. شامل دروس گرایش های ژنتیک و بهنژادی گیاهی، اگروتکنولوژی و اگرواکولوژی که در مجموع 235 تا سؤال و 11 درس می باشد که دروس مشترک بین گرایش ها یکی است و داوطلبان باید با توجه به گرایش انتخابی خود دروس مربوطه را پاسخ دهند. مدت زمان تعیین شده برای پاسخگویی به سؤالات این دفترچه 135 دقیقه می باشد که استفاده از ماشین حساب مجاز نبوده است.