در این مطلب دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری سالهای گذشته در اختیار شما قرار داده شده است.