بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 کسب کنید.

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 - درس زبان انگلیسی

 درس زبان انگلیسی همانند سال‌های گذشته، شامل 10 سوال واژگان، 5 سوال کلوز تست و 15 سوال از سه ریدینگ بود. سوالات واژگان نسبت به سال قبل‌تر کمی آسان‌تر شده بودند اما کماکان نسبت به کنکور وزارت بهداشت و همچنین نسبت به کنکورهای سال‌های دورتر سخت‌تر بودند. سوالات کلوزتست عمدتا مبتنی بر قواعد دستوری‌اند. نهایتا در بخش ریدینگ همچون سال‌های گذشته، 15 سوال از سه ریدینگ با درجه‌ ی سختی متوسط طرح شده بود. چالش اصلی داوطلبان در این درس سوالات واژگان است.

 مباحاث درس زبان‌انگلیسی

تعداد سوالات

واژگان

10 (سخت)

کلوزتست

5

ریدینگ

15

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 - درس مجموعه‌ی زیست‌شناسی

 این درس شامل 8 سری سوال پنج تایی از از هشت درس متفاوت است. گیاهشناسی، جانورشناسی، میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، تکامل و اکولوژی که سهم هر کدام 5 سوال نسبتا ساده‌تر نسبت به سوالات تخصصی است، تشکیل‌دهنده‌ی درس مجموعه‌ی زیست‌شناسی‌اند. چالش اصلی در این درس فهم و درک عمومی از جنبه‌های مختلف زیست‌شناسی در سطح متوسط می‌باشد. داوطلبان باید توجه داشته باشند که حتی رتبه‌های برتر هم به ندرت در این درس به درصدی بیشتر از 40 درصد می‌رسند.

مباحث درس مجموعه

تعداد سوالات

گیاه‌شناسی

5 (حفظی)

جانورشناسی

5 (حفظی)

میکروبیولوژی

5

ژنتیک

5

سلولی و مولکولی

5

بیوشیمی

5

بیوفیزیک

5

تکامل و اکولوژی

5

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 - درس بیوشیمی 

 این درس معمولا به دو قسمت 10 سوالی شامل 10 سوال ساختاری و 10 سوال متابولیسمی تقسیم می‌شود. در کنکور امسال نیز بر همین اساس، 12 سوال ساختاری مشتمل بر 1 سوال اسید و باز، 3 سوال از فصول پروتئین، 4 سوال از آنزیم، 2 سوال از کربوهیدرات‌ها، یک سوال از لیپیدها و یک سوال هم از کوآنزیمها طرح شده بود. 7 سوال متابولیسم مشتمل بر 3 سوال از متابولیسم قندها، 2 سوال از متابولیسم لیپیدها و 2 سوال از متابولیسم ترکیبات نیتروژن‌دار بود. همچنین در این کنکور یک سوال هم از مبحث بیوشیمی‌فیزیک طرح شده بود که در نوع خود جالب بود.

ماهیت بیوشیمی متابولیسم ایجاب می‌کند که داوطلبان مسیرهای مختلف متابولیکی را به دقت به خاطر بسپارند. از این حیث سوالات این قسمت معمولا چالشی‌تر از قسمت نخست می‌باشند.

مباحث درس بیوشیمی ساختار

تعداد سوالات

اسید و باز

1

پروتئین

3

آنزیم

4

قند

2

لیپید

1

اسید نوکلئیک

0

کوآنزیم و ویتامین

1

بیوشیمی فیزیک

1

مباحث درس بیوشیمی متابولیسم

تعداد سوالات

متابولیسم قندها

3

متابولیسم لیپیدها

2

متابولیسم ترکیبات نیتروژن‌دار

2

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 - درس ژنتیک

 معمولا سوالات این درس به دو قسمت 10 سوالی شامل 10 سوال مولکولی و 10 سوال غیرمولکولی تقسیم‌بندی می‌شوند. در کنکور 1401 حدود 9 سوال مولکولی طرح شده بود. این سوالات شامل 1 سوال همانندسازی، 1 سوال رونویسی،  2 سوال ترجمه، 3 سوال جهش و ترمیم و نهایتا 2 سوال تنظیم بیان ژن بودند. از قسمت غیرمولکولی هم سورپرایز امسال مطرح نشدن سوال از مهندسی ژنتیک و طرح شدن 3 سوال از ژنتیک جمعیت بود. بقیه سوالات شامل 2 سوال ژنومیک، 4 سوال کلاسیک و 2 سوال از مبحث سرطان می‌شد. درجه‌ی سختی سوالات مولکولی متوسط بود اما متاسفانه طراحان سوال هر سال بیشتر به سمت مطالب حفظی و کمتر به سمت مطالب مفهومی حرکت می‌کنند. بنابراین داوطلبان بایستی به دقت و با جدیت فراوان نکات مربوط به این مباحث را به خطر بسپارند.

مباحث درس ژنتیک مولکولی

تعداد سوالات

همانندسازی

1

رونویسی

1

جهش و ترمیم

3

ترجمه

2

تنظیم بیان ژن

2

مباحث غیرمولکولی

تعداد سوالات

ژنتیک کلاسیک

2

جمعیت

3

ژنومیک

2

سرطان

2

پیوستگی و لینکاژ

2

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 -  درس سلولی و مولکولی

 مباحث این درس به دو قسمت با نسبت‌های 60:40 تقسیم می‌شوند. نسبت بیشتر برای سلولی و نسبت کمتر برای مولکولی، اما در این کنکور کفه به شدت به سمت سلولی سنگینی می‌کرد. 5 سوال مولکول شامل 1 سوال همانندسازی، 3 سوال رونویسی و 1 سوال جهش و ترمیم در مقبل 15 سوال سلولی. 2 سوال چسبندگی، 3 سوال اسکلت، 2 سوال از سیکل، سرطان و مرگ سلولی، 2 سوال از غشا، 2 سوال از اندامکها، 2 سوال از دسته‌بندی پروتئینها و نقل و انتقالات وزیکولی و نهایتا 2 سوال از مبحث پیچیده‌ی سیگنالینگ، تشکیل‌دهنده‌ی قسمت سلولی این درس بودند. پاسخ‌گویی به این سوالات نیازمند تسلط بالای داوطلبان بر نکات ریز و حفظی فراوانی که ماهیت این درس را می‌سازد‌، می‌باشد.

مباحث درس سلولی

تعداد سوالات

غشا

1

نقل و انتقالات غشا

1

دسته بندی پروتئین

1

نقل و انتقالات وزیکولی

1

اندامکها

2

چسبندگی

2

اسکلت سلولی

3

سیکل، سرطان و مرگ سلولی

2

سیگنالینگ

2

مباحث مولکولی

تعداد سوالات

همانندسازی

1

رونویسی

3

جهش و ترمیم

1

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 - درس میکروبیولوژی

 شامل 20 سوال از چندین مبحث مختلف است که در جدول پایین به تفصیل بررسی شده اند. می‌توان گفت که این درس، متکثرترین درس مجموعه‌ی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی است. مباحثی همچون میکروب آب و خاک و محیطی، میکروب صنعتی، میکروب غذایی، رده‌بندی باکتری‌ها، میکروب پزشکی و بیماری‌زا، ساختار باکتری‌ها، آرکیا، ژنتیک باکتری‌ها و مولکولی، متابولیسم، رشد و ... عناوینی بوده‌اند مه در سوالات کنکورهای سالهای اخیر سهم داشته‌اند. 4 یا 5 سوالی که از مبحث ساختار باکتری‌ها در کنکور 1401 طرح شده بود همانند سالهای گذشته، نسبت به سایر سوالات آسانتر بوده و به داوطلبان توصیه اکید می‌شود که مطالب مربوط به این قسمت مطالعه شوند. پاسخ‌گویی به سوالات متابولیسم نیازمند درک عمیق و اطلاعات کافی از درس بیوشیمی می‌باشد. همچنین پاسخ‌دهی به سوالات ژنتیک و مولکولی نیازمند اطلاعات کافی از درس ژنتیک و سلولی مولکولی است. مطالعه‌ی خانواده‌های مختلف باکتریایی کلید پاسخ دادن به سوالات پزشکی، محیطی و ... است. تنها مانع بر سر این راه، فراوانی و تکثر خانواده‌های باکتریایی است که باعث شده داوطلبان کمتر به مطالعه‌ی این درس بپردازند.

مباحث درس میکروبیولوژی

تعداد سوالات

میکروب پزشکی

4

مولکولی

2

ساختار

5

متابولیسم

6

غذایی

1

رشد

2

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 - درس بیوفیزیک

شامل 20 سوال از چند مبحث مختلف است که در جدول پایین به تفصیل بررسی شده‌اند. دو قسمت بیوفیزیک سلولی و ساختاری با دروس سلولی و بیوشیمی همپوشانی دارند.

مباحث درس بیوفیزیک

تعداد سوالات

زیست پرتویی

3

بیوفیزیک سلولی

2

بیوفیزیک دستگاهی

3

بیوفیزیک مولکولی و ساختاری

4

بیوشیمی فیزیک

8