بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - درس زبان

سوالات زبان انگلیسی عمومی و تخصصی 1401 کنکور برنامه ریزی شهری به نسبت سالیان پیش تغییر چندانی نداشته و سطح سوالات مشابه سال های قبل می باشد. 10سوال از مبحث واژگان، 5 سوال از مبحث کلوز تست و 15 سوال از سه متن تخصصی شهرسازی طراحی شده است. از 10 سوال واژگان با تسلط کافی به 7 سوال به سادگی پاسخ داد اما 3 سوال دیگر دشوار بود و برای پاسخ به آن ها  باید مطالعه بیشتر و دایره لغات وسیع تری داشت. به 5 سوال کلوز تست با تسلط کافی از گرامر انگلیسی از جمله ضمایر موصولی و جملات توصیفی می توان به آسانی پاسخ داد. اولین متن در این سال سطح دشوارتری نسبت به دو متن دیگر دارد اما این متن دو سوال به نسبت آسانتر طرح شده که با دایره لغات وسیع میتوان به آنان پاسخ داد.اما متن دوم و سوم به نسبت متن اول با تسلط کافی میتوان به7 سوال از 10 سوال این دو متن پاسخ داد.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 درس زبان عمومی و تخصصی

مباحث درس

تعداد سوالات

واژگان

10

کلوز تست

5

متون تخصصی

15

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - مباحث عمومی شهرسازی

این بخش هرسال شامل 30 سوال با ضریب 3 می باشد .در کنکور 1401 نیز همانند سالیان پیش این قسمت دارای 30 سوال بود که این بخش همواره میزان دانش عمومی دانشجویان شهرسازی را می سنجد با طبف سوالاتی که ممکن است در منابع اصلی کنکور به  صورت واضح بیان نشده باشد. هرساله مبحث سرشماری های نفوس و مسکن در حد یک سوال جز اصلی کنکور بوده که امسال نیز یک سوال (سوال )45 سرشماری 1395 مورد سوال قرار گرفته است.از کتاب تراکم در شهرسازی نیز همواره جز اصلی سوالات کنکور در این مبحث بوده که امسال نیزیک سوال( سوال 36 )مساحت فضای باز مورد سوال قرار گرفت. ازکتاب شبکه ارتباطی  طراحی شهری در سوال2 سوال مطرح شد. امسال نیز 8 سوال از مباحث تاریخی(سوالات-37-39-42-47-54-55-57-58 ) مطرح شد که به نسبت سالیان پیش درصد بیشتری از این طیف سوالات اختصاص یافت.همانند سالیان پیش طرح ها و برنامه های شهرسازی 4 سوال و 3سوال (سوال 51 و 59 و 52) از مباحث نظام طرح ها ونهاد در شهرسازی ایران مطرح شد.همان طور که به صورت خلاصه بیان شد سوالات این مبحث که ضریب بالاتری نسبت به سایر بخش ها دارند از کتاب های مشخصی تعدادی سوالات هر ساله در برمیگیرد که در کنکور امسال نیز با تسلط کامل بر تمامی منابع این بخش میتوان درصد بالایی از سوالات را پاسخ داد.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 بخش مباحث عمومی شهرسازی

مباحث درس

تعداد سوالات

تراکم در شهرسازی

1

شبکه ارتباطی در  طراحی شهری

2

طرح و برنامه های شهرسازی

5

نظام طرح ها و نهاد در شهرسازی

3

مقررات سازمان محیط زیست

2

گزیده سرشماری نفوس و مسکن

1

تاریخ شهر و شهرنشینی

12

طراحی فضاهای شهری(توسلی)

1

کتاب زیرساخت های شهری (بهزادفر)

1

طرح و برنامه های شهرسازی(بهزادفر)

2

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد برنامه ریزی شهری -  مباحث نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری

این بخش هرسال شامل 30 سوال با ضریب 3 می باشد. در کنکور 1401 نیز همانند سالیان پیش این قسمت دارای 30 سوال بود. برخلاف سالیان پیش از منابعی همچون مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی توسعه راهبردی و اصلاح نظام مدیریت و توسعه با رویکرد راهبردی، مبانی تکنیک های برنامه ریزی شهری ،نظریه های برنامه ریزی:دیدگاهای سنتی و جدید و دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه ریزی تعداد سوالات کمتری طرح شد و از کتاب مدیریت و حکمروایی شهری همانند سالیانی پیش در حد 2 سوال مطرح شد و کتاب محیط های پاسخده که همیشه نیز جز اصلی مباحث نظری برنامه ریزی شهری بوده نیز یک سوال مطرح شدو از مباحث مسکن نیز سوالات جدیدی مطرح شده بود که همواره طرح چنین سوالات که سالیان قبل مورد توجه نبوده دور از انتظار نیست. امسال نظریه های جدید شهرسازی همچون توسعه پایدار ،توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی تعداد سوالات بیشتری به خود اختصاص داده بودند.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 بخش مباحث نظری برنامه ریزی

مباحث درس

تعداد سوالات

محیط های پاسخده

1

شبکه ارتباطی در  طراحی شهری

6

نظریه های جدید شهرسازی

توسعه پایدار

شهر خلاق

 

6

1

نظریه های برنامه ریزی:دیدگاهای سنتی و جدید و دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه ریزی

3

مفاهیم مسکن و شاخص های آن

2

مدیریت و حکمروایی شهری

2

مفاهیم و مکاتب مرمت شهری

2

کتاب زیرساخت های شهری (بهزادفر)

1

سیر اندیشه های در شهر سازی جلد 3

2

مبانی تکنیک های برنامه ریزی شهری

2

اقتصاد شهری

1

کتاب سیمای شهر

1

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - مباحث تاریخ

این بخش هرسال شامل25 سوال با ضریب 2 می باشد. مباحث سیراندیشه های شهرسازی با اینکه سرفصل مشخصی در سوالات کنکور ندارد اما هر ساله از این مباحث تعدد سوالاتی را به خود اختصاص می دهد امسال نیز منابع سیر اندیشه ها جلد 1،2 تعداد سوالات بیشتری نسبت به منابعی هم چون تاریخ شهر و شهرسازی در ایران و جهان به خود اختصاص داده بود. سوالات این بخش برخلاف بخش سوالات مباحث عمومی و مبانی نظری برنامه ریزی شهری که هر سال درصدی را به سوالاتی که بیشتر حالت اطلاعات عمومی شهرسازی دارند همواره طیف مشخصی دارد و داوطلبان با مطالعه منابع مشخص این بخش میتوانند درصد بالایی از سوالات را پاسخ بدهد. مباحث تاریخ باید به خوبی مرور شود و سوالات این بخش نقطه قوت هر داوطلب در کنکور میتواند باشد. پنل برنامه ریزی 3گام نیز برنامه مرور دروس به صورت هفتگی دارد که هر داوطلب میتواند تا روز کنکور تمامی دروس را مرور کند که برای تسلط کامل داوطلبین کافی میباشد.

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 بخش تاریخ

مباحث درس

تعداد سوالات

مفاهیم و مکاتب مرمت شهری

1

تاریخ شکل شهری جلد 2

1

تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا(یونان)

1

سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 3

5

سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 2

3

سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 1

6

تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا(روم)

2

تاریخ شهرو شهرنشینی در ایران

2

از شار تا شهر

2

نظریه های برنامه ریزی:دیدگاهای سنتی و جدید و دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه ریزی

1

تمدن های اولیه تاریخ شکل شهر

1

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - آمار و روش و فنون برنامه ریزی شهری

این بخش هرسال شامل25 سوال با ضریب 2 می باشد. برخلاف سالیان پیش که تعداد10 تا15 سوال اول به مباحث آمار اختصاص یافته بود امسال 7 سوال اول مربوط به روش های برنامه ریزی شهری و 2 سوال ریاضی که سطح به نسبت آسان را دارد. از کتاب زیرساخت های شهری نیز در این بخش یک سوال مطرح شد.سوالات بخش آمار نیز طیف مشخصی همچون تابع چگالی و تابع احتمال،ضریب چولگی،واریانس،انحراف معیار پواسون که در سال های قبل نیز مطرح میشدند داشته اند. از کتاب تراکم در شهرسازی نیز هرساله هم در در بخش مباحث عمومی ومباحث آمار و روش و فنون برنامه ریزی شهری مطرح میشود. درواقع خاصیت هر کنکور است که تعدادی سوال را هرسال برای گزینش داوطلبین که تسلط کافی داشته اند طرح کند اما همواره سوالات این بخش طیف مشخصی از سوالات آمار و روش های برنامه ریزی شهری دارد که با تسلط کامل بر این مباحث هر سال میتوان درصد بالایی را بدست آورد.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 بخش آمار و روش و فنون برنامه ریزی شهری

مباحث درس

تعداد سوالات

آمار

توابع هندسی

تابع لگاریتمی

واریانس

تابع احتمال

ضریب چولگی چارکی

انحراف معیار

احتمال

 

1

2

1

4

1

1

1

روش های برنامه ریزی

12

تراکم در شهرسازی

1

زیر ساخت های شهری (بهزاد فر)

1