بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سوالات زبان عمومی و تخصصی

سطح سوالات زبان عمومی و تخصصی در آزمون ۱۴۰۱ مشابه آزمون سال‌های پیش بوده و در سطح متوسطی قرار داشتند. به طور کلی این بخش از ۳۰ سوال (سوال ۱_۳۰) تشکیل شده است. بودجه بندی سوالات به این صورت است که ۱۰ سوال از واژگان و ۵ سوال مرتبط با دانش گرامری است، ۱۵ سوال بعدی از ۳ عبارت موجود در دفترچه سوالات طرح می‌شود که از هر عبارت ۵ سوال مطرح می‌شود، موضوع این عبارات هرسال تغییر کرده و ممکن است از منابع مختلفی برای طرح آن استفاده شود‌.

مباحث درسی

تعداد سوالات

واژگان

10

دانش گرامری

5

متون تخصصی زیست شناسی

15

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سوالات مجموعه زیست شناسی

مجموعه سوالات زیست‌شناسی شامل ۴۰ سوال (۳۱_۷۰) است.
این سوالات به ترتیب شامل ۵ سوال گیاهی، ۵سوال جانور‌ی، ۵ سوال میکروبی، ۵ سوال سلولی و مولکولی، ۵ سوال ژنتیک، ۵سوال بیوشیمی، ۵سوال بیوفیزیک و ۵ سوال مرتبط با اکولوژی و تکامل است. برای پاسخ‌دهی به سوالات این بخش باید از دانش کافی و کلی برخوردار باشید، برای مثال بخش گیاهی شامل سوالاتی ترکیبی از فیزیولوژی، سیستماتیک و تکوین است که برای پاسخ‌دهی باید به مبانی کلی این دروس مسلط باشید. و یا بخش سوالات سلولی و مولکولی باید به مبانی دو بخش سلولی و مولکولی مسلط باشید. سوالات این بخش نسبت به آزمون های سال پیش در سطح متوسطی قرار داشته و پاسخ‌دهی به سوالات سخت نیست.

مباحث درسی

تعداد سوال

گیاهی

5

جانوری

5

میکروبی

5

سلولی و مولکولی

5

   

ژنتیک

5

بیوشیمی

5

بیوفیزیک

5

اکولوژی و تکامل

5

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سوالات فیزیولوژی گیاهی

سوالات و مباحثی فیزیولوژی امسال که  از مباحث آزمون سال‌های پیش تکرار شده بودند عبارت بودند از : اندامک های گیاهی، فشار اسمزی در سلول گیاهی، عناصر و گیاه، فرایند جذب و ذخیره نیتروژن، اکسیداسیون اسیدچرب، چرخه های گیاهی از جمله کالوین و کربس، فتوتروپیسم، زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی، رنگیزه های فتوسنتزی، بیوسنتز کلروفیل، آنزیم ها و کوفاکتورهای دخیل در فتوسنتز، هورمون های گیاهی.
سطح آزمون نسبت به سال‌های پیش تغییری نکرده بود و در سطح متوسطی قرار داشت. منبع مناسب این درس با توجه به سطح آزمون کتاب  تایز و زایگر می‌باشد.

مباحث درسی

تعداد سوال

اندامک های گیاهی

4

فشار اسمزی و پتانسیل اب

2

ذخیره اهن

1

عناصر

1

فرایند جذب و چرخه نیتروژن

2

فتوسیستم

1

چرخه های گیاهی و انزیم ها

6

زنجیره انتقال الکترون

1

رنگیزه های گیاهی

6

هورمون های گیاهی

5

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سوالات سیستماتیک گیاهی

در ابتدای امر، باید تقسیم بندی کلی گیاهان را بدانید، تا بتوانید سوال ها را تحلیل و جواب دهید، تیره های گیاهی و گونه ها و جنس ها را با توصیفات مهم و ویژگی هایی که دارند بدانید، علاوه بر آن‌ها از بخش سرخس‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌ها نیز در بخش سوال سیستماتیک سوال مطرح می‌شود. آپومورفی ‌های مختلف در تیره‌ها را نیز باید بدانید.
از تیره‌های نهان‌دانگان معمولا تعداد سوالات بیشتری مطرح می‌شود که باید به خوبی مطالعه شود.
اصول و قوانین و تاریخچه نامگذاری نیز تقریبا هرسال جزو سوالات است.
بخش فرمول گیاهی تیره ها نیز جزو سوالات است.
سوالات آزمون ۱۴۰۱ نیز سطحی مشابه آزمون‌های سالیان پیش داشت و در سطح متوسط رو به سخت بود.
منبع مناسب این درس با توجه به سطح آزمون کتاب سیستماتیک سیمپسون می‌باشد.

مباحث درسی

تعداد سوال

تیره، جنس و گونه های گیاه( توصیفات)

20

جلبک

2

نامگذاری

2

سرخس

2

فرمول گل

1

بازدانگان

1

گیاهان ابزی

3

 

بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سوالات تکوین گیاهی:

سوالات تکوین گیاهی از بخش‌های متفاوتی از جمله ریخت‌شناسی، تشریح، ریخت‌زایی و اندام‌زایی تشکیل شده است.
سوالات تکوین ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های پیش نسبتا سخت تر بود.
مباحثی که مشترک بود با آزمون سال‌های اخیر عبارت بودند از:
تقسیم بندی میوه، بخش بندی ریشه، لایه ها و بافت های گیاهی، رویان‌زایی، تمایزیابی، مریستم‌ها، عملکرد هورمون ها، تکوین اندام های گیاهی و چرخه زندگی گیاهان.
منبع مناسب این درس با توجه به سطح آزمون کتاب ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی می‌باشد.

مباحث درسی

تعداد سوال

تقسیم سلولی

2

میوه

1

مریستم ها

4

مراحل تکوین

3

هورمون گیاهی

2

تمایزیابی سلول و بافت ها

7

ژن ها

1

اندامک  و ترکیبات سلولی گیاهی

2

تقسیمات سلولی

2

گرده افشانی

1

چرخه زندگی گیاهی

1