تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد شیمی 1400

سوالات امسال هم مانند سال های اخیر بیشتر سبک مفهومی داشتند و از سبک حفظی و قدیمی خود بسیار فاصله گرفته بودند . در کنکور های سال های اخیر چارچوب مشخص  و دقیقی در موررد طراحی سوالات وجود ندارد و تعداد سوالاتی که به صورت ترکیبی از چند فصل طراحی میشوند روبه افزایش میباشد.

داوطلبین عزیز برای پاسخ دادن به این سوالات که تعدادشان هم در کنکور 1400 کم نبود باید دانش کافی از تمامی فصول داشته باشند .

به همین منظور داوطلبین عزیز باید دقت داشته باشند که بر حسب سوالات سنوات قبل نمیتوان قضاوت دقیقی در مورد پرتکرار بودن برخی مباحث در کنکور داشت و در صورت داشتن زمان کافی بهتر است با برنامه ریزی دقیق روی بیشتر فصول و مباحث تمرکز کنند و تاحد امکان از حذف فصول باتکیه بر بودجه بندی سال های قبل پرهیز کنند تا با داشتن اطلاعات کافی بتوانند به سوالات ترکیبی پاسخ دهند.

 

 

بودجه بندی ، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد شیمی 1400 : درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات درس زبان عمومی و تخصصی سال 1400 ، به طور مشابه با سال های قبل ، شامل 30 سوال بود که 15 سوال اول مربوط به زبان عمومی و 15 سوال دوم شامل سوالات زبان تخصصی بود .

از 15 سوال مربوط به زبان عمومی هم 10 سوال مربوط به واژگان و 5 سوال مربوط به گرامر بود .

سوالات زبان تخصصی هم مانند همیشه شامل 3 متن تخصصی شیمی و 5 سوال مربوط به هر متن بود که در مجموع 15 سوال زبان تخصصی را تشکیل میدهند.

سوالات مربوط به واژگان کنکور 1400 ساده بودند و پاسخ به 10 سوال واژگان  برای داوطلبینی که زمان کافی برای مطالعه زبان صرف کرده بودند کاملا انتظار میرفت.

5 سوال گرامر مقداری دشوارتر بودند و حتی یکی از سوالاتش مشکل داشت .در درس زبان تخصصی هم 3 متن مربوط به شیمی داشتیم و به صورت کلی پیش نیاز پاسخگویی به سوالات درس زبان تخصصی دایره واژگان بالا  و استفاده از تکنیک های پاسخگویی به سوالات درک مطلب است ( ابتدا سوالات مطالعه شوند و سپس در متن به دنبال جواب باشیم )

متن اول نسبت به دومتن بعدی سطح آسان تری داشت و امکان پاسخگویی به هر 5 سوال آن وجود داشت این در حالی است که دومتن بعدی هم از دشواری بسیاری برخوردار نبودند و بادایره واژگان متوسط وبالا امکان پاسخگویی به بیشتر سوالات آن ها وجود داشت .

در صورتی که داوطلبی میخواهد سرجلسه آزمون زمان  کمتری برای درس زبان صرف کند یا سطح زبانش متوسط و پایین است و میخواهد فقط یکی از متن ها را بررسی کند و به سوالاتش پاسخ دهد بهتر است ابتدا نگاهی کلی به متن ها داشته باشد و متنی آسان تر راانتخاب کند که بداند میتواند به سوالات آن پاسخ صحیح بدهد .

 

 

بودجه بندی ، تعداد سوالات و تحیلی کنکور کارشناسی ارشد شیمی 1400 : درس شیمی تجزیه

در درس شیمی تجزیه با سوالاتی اصولی  تر روبه رو بودیم و موضوعات و مباحث مطرح شده  در سوالات خارج از مباحث مطرح شده در کتاب ها نبودند و با مطالعه ی اصولی و تکنیکی و بررسی دقیق سوالات سال های گذشته و دقت زیاد در جزئیات میشد به درصد منطقی در این درس دسترسی پیداکرد .

همانند سال های گذشته مبحث جداسازی مورد توجه طراحان سوال قرار گرفته بود .

از 8 سوال مربوط به تجزیه (1) ، 1 سوال آمار ، 1 سوال کمپلکسومتری ، 2 سوال اسید وباز ، 3 سوال از رسوب ها و یک سوال ترکیبی مطرح شده بود .

باتوجه به حلیات طولانی و وقت گیر برخی سوالات در تجزیه (1) بهتر است داوطلبان سوالات را گزینش کرده  وحل کنند تا زمان کافی برای پاسخ به سوالات راحت تر تجزیه (2) و دستگاهیی داشته باشند .

در تجزیه (2) از 8 سوال ، 2 سوال از الکتروشیمی ، 2 سوال از پتانسیومتری ، 1 سوال از کولومتری ، 2 سوال از ولتامتری و 1 سوال از هدایت سنجی مطرح شده بود . برخی سال ها طراحان سوال از طرح سوال از مبحث هدایت سنجی صرف نظر میکنند که امسال و سال پیش برخلاف آن سال ها مبحث هدایت سنجی مورد توجه طراحان بوده و داوطلبان با خواندن این فصل به راحتی میتوانند به این سوال پاسخ دهند و درصدش را کسب کنند .

در تجزیه (1) و(2) سطح سوالات نسبت به گذشته اندکی دشوارتر شده بود .

از 14 سوال دستگاهی هم میتوانستند به 9 سوال به راحتی و باتسلط به مباحث پاسخ دهند  و 5 سوال بعدی هم بادقت و تکنیکی خواندن و جزئی نگری قابل حل بودند .

همچنان طبق سال های گذشته مبحث جداسازی و اسپکتروسکوپی مورد توجه طراحان بوده و این به نفع داوطلبان است چون با خواندن این مباحث به راحتی میتوانند به سوالات مربوطه پاسخ دهند و درصد مناسبی از این مبحث را کسب کنند .

ازفصول رامان ، لومینسانس ، طیف سنجی جرمی هم یک سوال مطرح شده بود و این فصول از مباحث نسبتا ساده ی تجزیه دستگاهی هستند که با خواندن آن ها به راحتی میتوانستند به سوالاتش پاسخ دهند .

مباحث تجزیه طبق سال های گذشته از پراکندگی مناسبی برخوردار بودند و تقریبا از تمامی مباحث سوال مطرح شده بود.

آمار

1

غلظت ومحلول

1

اسید ها وباز ها

2

رسوب

3

کمپلکسومتری

1

الکتروشیمی

2

پتانسیومتری

2

الکترولیز و کولومتری

1

ولتامتری

2

هدایت سنجی

1

مقدمه ای براصول دستگاهی

1

اسپکتروسکوپی اتمی

2

اسپکتروسکوپی فرابنفش

2

لومینسانس

1

اسپکتروسکوپی پرتو ایکس

1

مادون قرمز و رامان

1

طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته

1

طیف سنجی جرمی

1

جداسازی

4

مجموع

30

 

 

بودجه بندی ، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد  شیمی 1400 : درس شیمی معدنی

در معدنی سال 1400 تعداد سوالاتی که با مطالعه دقیق و کامل منابع به راحتی قابل پاسخگویی نبودند بیشتر شده بود و این شاهدی براین ادعاست که معدنی باید به صورت مفهومی مطالعه شود .

همانند سال های گذشته طراح به مبحث نظریه ها توجه ویژه ای داشته است .

3 سوال از مبحث تقارن طرح شده بود و تقارن در یک سوال به صورت ترکیبی با مباحث دیگر مطرح شده بود  اما در مورد نامگذاری سوالی طرح نشده بود .

از مبحث اسید وباز 1 سوال ، طیف سنجی 2 سوال ، 3 سوال از مبحث سینتیک ، 1 سوال از مبحث توابع موجی و 2 سوال از مبحث آلی فلزی طرح شده بود که پاسخگویی به یکی از آن هااز بیشتر داوطلبان انتظار میرفت .

از مبحث ایزومری وخواص هم 3 سوال مطرح شده بود .

هم چنین از مبحث جامدات یونی هم 3 سوال طرح شده بود که کاررا برای داوطلبانی که این مبحث را به صورت مفهومی مطالعه کرده بودند راحت تر کرده بود .

در مجموع سوالات مطرح شده در درس شیمی معدنی خیلی دور از انتظار نبود.

 

تقارن

4

ساختار اتمی و اصول مکانیک

1

توابع موجی

1

جامدات یونی وفلزی

3

نظریه اوربیتال مولکولی

6

اسید وباز

1

ترکیبات کوئوردیناسیون

2

ایزومری و خواص

3

نظریه های پیوند

2

تفسیر طیف های الکترونی

2

سینتیک

3

ترکیبات آلی فلزی

2

مجموع

30

 

 

بودجه بندی ، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد شیمی 1400 : درس شیمی فیزیک

نیمی از سوالات مطرح شده در درس شیمی فیزیک محاسباتی و نیمی دیگر مفهومی بودند و در مجموع داوطلبان نیاز به به سرعت عمل در محاسبات و دقت کافی و مدیریت زمان بیشتری نسبت به سال های قبل داشتند. مانند سال های گذشته سوال های با مفهوم تکراری از سال های قبل دیده میشد که بررسی سوالات کنکورهای سال های قبل درصد پاسخگویی به این سوالات راافزایش میداد .

مثل همیشه ترمودینامیک سهم زیادی از سوالات را به خودش اختصاص داده بود و حلیاتش نسبت به سال های گذشته اندکی افزایش داشت.

طبق روال سال های گذشته از مبحث فازها و نمودارهای فازی سوال طرح شده بود.

از مبحث سینتیک در مورد مرتبه واکنش سوالی طرح نشده بود اماطراح از مبحث الکتروشیمی در طرح سوالاتش استفاده کرده بود .

مثل همیشه در کوانتوم هم یک سوال از جابه جاگر و بررسی توابع اتم هیدروژن طرح شده بود اماخبری از طرح سوال درزمینه طیف سنجی نبود.

 

گازها

5

ترمودینامیک

5

محلول ها

4

سیستم های فازی

1

الکتروشیمی

2

سینتیک

4

کوانتوم

9

مجموع

30

 

 

 

بودجه بندی ، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد  شیمی 1400 : درس شیمی آلی

در بیشتر سوالات آلی فرآورده نهایی یا واکنشگر مورد نظر طراح بوده  است و مکانیسم واکنش ها روبه مفهومی شدن پیش میرود و این سبک سوالات شیمی آلی نشان میدهد که داوطلبان باید با روش های خاصی آلی را مطالعه کنند وبیشتر توجهشان به گروه های عاملی و مکانیسم ها باشد چون تعداد سوالات ترکیبی در آلی سال به سال رو به افزایش می رود . از مبحث شیمی فضایی 1 سوال مسستقیم و یک سوال به صورت ترکیبی طرح شده بود . دراین سال توجه طراحان به مبحث طیف سنجی زیاد بوده و تقریبا 6 سوال ازاین مبحث مطرح شده بود که عمده ی آن ها هم مربوط به مبحث NMR بود . پس تسلط به این مبحث میتوانست درصد خوبی را برای داوطلبان رقم بزند .

طراح هم چنین به طرح سوالات ترکیبی از مباحث کتون ها وآمین ها و کربوکسیلیک اسیدها ، آروماتیک ها و ترکیبات کربونیلی پرداخته بود و از مبحث الکل ها واترها و اپوکسیدهاهم سوالات ترکیبی دیده میشد .

در درس شیمی آلی به دلیل اینکه تعداد سوالات ترکیبی زیاد است خیلی دقیق نمیتوان گفت که از هر فصل چندسوال آمده است .

آلکان وسیکلو آلکان

1

شیمی فضایی

2

الکیل هالید

2

الکن ها

2

الکل و اتر

2

آروماتیک

2

آلدهید و کتون

4

کربوکسیلیک اسید

1

آمین

3

فنل و آریل هالید

1

مشتق دوعاملی

1

هیدروکربن چند حلقه ای

1

ترکیبات پری سیکلیک

1

هتروسیکل ها

1

طیف

6

مجموع

30