کد ضریب ارشد شیمی
کد ضریب ارشد شیمی

 

 

کد ضریب ارشد شیمی

کد ضریب در کنکور ارشد شیمی نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه شیمی می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد شیمی قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد شیمی مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد شیمی، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد شیمی پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد شیمی ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته شیمی است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن آورده شده اند.

 

کارنامه اولیه ارشد مجموعه شیمی
کارنامه اولیه ارشد مجموعه شیمی

 در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مجموعه شیمی پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 1، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 1، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 2، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه شیمی

شیمی فیزیک

آموزش شیمی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 1، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 1، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 1، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه شیمی

شیمی آلی

شیمی پلیمر

شیمی دارویی

فیتوشیمی

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 1، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 2، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 1، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه شیمی

شیمی معدنی

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 2، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 1، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 1، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه شیمی

شیمی تجزیه

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 1، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 1، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 1، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 1، شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2، اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مجموعه شیمی

شیمی کاربردی

شیمی و فناوری اسانس

شیمی پیشرانه

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 1، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 1، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 1، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مجموعه شیمی

شیمی کاتالیست

شیمی دریا

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (7) ارشد شیمی

دروس امتحانی کد ضریب (7) ارشد شیمی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی) با ضریب 1، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) با ضریب 1، شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی) با ضریب 1، شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی) با ضریب 1، شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2، اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات) با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (7) کنکور ارشد مجموعه شیمی

نانوشیمی