ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی  99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی شیمی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی شیمی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی شیمی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی شیمی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 35
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 37
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 50
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل زن / مرد 15
روزانه دانشگاه تفرش زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تفرش زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 65
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) زن / مرد 25
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 45
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 55
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 35
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 4
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 50
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 55
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 64
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 80
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 8
روزانه دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 63
نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 42
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 52
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 13
روزانه دانشگاه قم مرد 35
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 10
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 15
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 10
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 35
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 35
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 45
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 40
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن / مرد 30
روزانه مرکز آموزش عالی لامرد زن 25
روزانه مرکز آموزش عالی لامرد مرد 25
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 3
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 4
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 4
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 2