ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی برای شناخت کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های دولتی 77 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 26 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

5

1

اصفهان

4

2

اهواز 3 1

ایران

10

0

ایلام 4 0
بقیه اله 2 4

تبریز

4

2

تهران 8 4
زاهدان 4 0
شهید بهشتی 4 2
شیراز 4 2
قزوین 4 2
کرمان 8 0
مازندران 4 2
مشهد 4 2
یزد 5 2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موجود در جدول پایین در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پذیرش داشته اند.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی​ دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

0

6

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 0 8
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 0 6
آزاد اسلامی واحد تهران شمال 0 8
آزاد اسلامی واحد ساری 0 4
آزاد اسلامی واحد سمنان 0 4
آزاد اسلامی واحد شهرکرد 0 4
آزاد اسلامی واحد شیراز 0 6
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 0 12
آزاد اسلامی واحد مرودشت 0 4