ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آمار زیستی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آمار زیستی در معرفی کارشناسی ارشد آمار زیستی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

برای آشنایی بیشتر با مقطع ارشد آمار زیستی مطلب دروس کارشناسی ارشد آمار زیستی را هم می توانید در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه های دولتی 64 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 11 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

3

0

اهواز

3

1

ایران 4 1

بابل

3

1

تبریز

4

1

تربیت مدرس

4

1

تهران

4

0

زنجان

3

1

شهرکرد

3

1

شهید بهشتی

4

0

شیراز

4

0

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

کرمان

3

0

کرمانشاه

3

0

گلستان

3

1

مازندران

3

1

مشهد 4 0
همدان 3 0
یزد 3 1