ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در معرفی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه های دولتی 63 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 20 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

4

1

اهواز 6 0

ایران

5

2

بابل 4 2

تبریز

4

2

تربیت مدرس

5

1

تهران

6

2

زاهدان

4

2

سمنان

5

1

شهید بهشتی

6

2

شیراز

4

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

5

2

مشهد

5

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه های دولتی 22 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اهواز

6

0

ایران 4 0

تهران

4

2

سمنان 4 1

شیراز

4

2