سعی می کنیم در این مطلب به بودجه بندی دروس کنکور ارشد مکانیک در ده سال اخیر بپردازیم تا با تحلیل و بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات این کنکور و بودجه بندی و تعداد سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک در ده سال اخیر در اختیار شما قرار دهیم. 

بودجه بندی دروس کنکور ارشد مکانیک  ده سال اخیر به داوطلبان این رشته کمک می کند تا بتوانند بخش ها و نکات مهم دروس ارشد مهندسی مکانیک را که بیشتر مورد توجه طراحان سوال است، شناسایی کرده تا در نحوه مطالعه برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  و برنامه مطالعاتی خود زمان بیشتری را به این قسمت ها اختصاص دهند. 

یادآور می شویم داوطلبان می توانند با نرم افزار هوشمند برنامه ریزی 3گام، تا آخرین روز کنکور برنامه ای دقیق و منظم برای مطالعه دروس خود داشته باشند. علاوه بر این داوطلبان می توانند متناسب به درصدهایی که برای خود پیش بینی می کنند دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مکانیک را هم با نرم افزار تخمین رتبه 3گام تجربه کنند.

 

 

جدول بودجه بندی درس ریاضی یک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

 تابع

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

4

 حد و پیوستگی

1

1

0

0

1

0

1.5

0

1

1

6.5

مشتق و کاربردهای آن

2.5

1

0

0

0

2

1

2

1

0

9.5

انتگرال و کاربرد انتگرال

0.5

0

1

2

2

2

1

1

1

1

11.5

 مختصات قطبی

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

اعداد مختلط

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

4

 دنباله و سری

0

1

2

0

1

1

1.5

1

2

1

10.5

جمع

5

4

4

4

5

5

6

5

6

4

48

 

 

 

جدول بودجه بندی درس ریاضی 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

هندسه تحلیلی و جبر خطی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

خم و رویه

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

5

توابع چند متغیره

0

3

2

3

3

1

2

1

1

1

17

انتگرال توابع چند متغیره

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

16

انتگرال روی خم و سطح

2

0

0

0

0

2

1

1

1

2

9

جمع

5

5

4

4

5

5

4

5

4

6

47

 

 

 

جدول بودجه بندی درس معادلات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

مفاهیم اولیه معادلات دیفرانسیل (+دسته منحنی ها)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

2

2

2

2

2

2

1

2

1

0

16

معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

17

حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی +معادلات لژاندر و بسل

.

0

0

1

0

2

0

0

1

1

5

تبدیل لاپلاس

1

2

0

1

1

0

1

1

0.5

1

8.5

دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

0

0

1

0

0

1

1

0

0.5

0

3.5

جمع

5

5

5

6

5

6

5

5

5

5

52

 

 

 

جدول بودجه بندی درس ریاضی مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

اعداد و توابع مختلط

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

6

نگاشت

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

8

انتگرال گیری از توابع مختلط (مستقیم)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

سری های مختلف(لوران و..)

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

محاسبه مانده و انتگرال گیری به کمک قضیه مانده ها

2

0

1

0

1

0

1

1

2

1

9

فوریه

2

1

3

2

1

0

1

1

0

2

13

معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

13

جمع

5

5

7

6

5

4

5

5

5

5

52

 

 

 

جدول بودجه بندی درس ترمودینامیک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

خواص ترمودینامیکی

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

قانون اول ترمودینامیک (سیستم بسته و باز)

1

0

0

1

2

1

1

2

2

2

12

قانون دوم ترمودینامیک + انتروپی

2

1

2

1

1

1

1

3

2

4

18

کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری و اکسرژی

0

1

0

2

1

0

0

0

1

0

5

چرخه های توان و تبرید

1

1

1

0.5

1

1

2

0

0

0

7.5

ترمودینامیک مخلوط ها و سایکرومتری

2

1

1

1

1

1

0

1

0.5

0

8.5

احتراق

0

1

1

0

1

1

1

1

0.5

1

7.5

روابط ترمودینامیکی

0

1

2

1.5

0

2

1

0

0

0

7.5

جمع

6

6

7

7

7

8

7

7

6

7

68

 

 

 

 

جدول بودجه بندی درس سیالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

مفاهیم اساسی و اولیه

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

خواص سیالات

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

استاتیک سیالات

1

2

0

1

1

2

1

1

0

1

10

سینماتیک سیالات

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

معادله برنولی و معادله اولر

2

0

1

0

1

0

1

1

0

1

7

روش حجم کنترلی (معادلات پیوستگی، ممنتوم خطی و ممنتوم زاویه ای) (روش انتگرالی)

0

2

1

2

2

1

0

1

1

1

11

روش دیفرانسیلی (معادله پیوستگی، معادله ناویر استوکس، تابع جریان)

2

0

2

0

1

1

0

2

0

1

9

آنالیز ابعادی و تشابه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جریان لزج در لوله ها

0

1

2

1

1

0

0

1

0

1

7

تئوری جریان ایده آل

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

6

تئوری لایه مرزی

0

1

0

0

0

0

2

0

2

1

6

جریان تراکم پذیر

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

6

توربو ماشین

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

جمع

7

8

6

6

7

6

7

7

8

7

69

 

 

 

جدول بودجه بندی درس انتقال کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

معادله هدایت

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0.5

2.5

هدایت یک بعدی پایا

0.5

3

1

2

1

0

2

1

0

0.5

11

فین ها

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3

هدایت دوبعدی پایا

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

هدایت گذرا

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

6

مفاهیم اولیه انتقال حرارت جابجایی + انتقال حرارت جابجایی در جریان های خارجی

1

1

0

1

1

2

1

2

3

2

14

انتقال حرارت جابجایی در جریان های داخلی

2

0

1

0

1

1

0

0

1

2

8

مبدل های حرارتی

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

3

انتقال حرارت تشعشع

1.5

1

1

2

1

1

1

1

1

1

11.5

جابجایی آزاد

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

جوشش و تقطیر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع

6

6

6

7

6

6

6

6

6

6

61

 

 

 

 

جدول بودجه بندی درس استاتیک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

جبر برداری

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

تعادل ( نقطه مادی و اجسام صلب)

0

1

1

2

0

0

2

1

3

0

10

خرپا

2

0

2

1

1

1

1

2

0

1

11

قاب

1

1

0

1

1

1

1

1

0

2

9

تیر

0

1

0

3

1

1

1

0

1

1

9

کابل

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

اصطکاک

2

0

2

0

2

1

1

1

0

2

11

کار مجازی

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

نیروهای گسترده و ویژگی های سطوح

0

2

1

0

1

1

1

2

2

0

10

جمع

6

6

6

7

7

7

7

7

6

6

65

 

 

 

جدول بودجه بندی درس مقاومت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

تنش و کرنش محوری

2

1

1

1

4

2

2

1

0

1

15

پیچش

0

1

1

1

1

1

1

1.5

0

0

7.5

خمش

2

1

1

1

0

1

2

1.5

2

1

12.5

تنش برشی مستقیم

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

روش انرژی

0

1

0

1

0

1

1

1

3

0

8

کمانش

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

10

پوسته ها و مخازن جدار نازک و جدار ضخیم

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

تبدیل های تنش و کرنش

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

8

تغییر مکان تیرها

0

1

1

2

0

0

0

0

0

1

5

جمع

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

69

 

 

 

 

جدول بودجه بندی درس طاحی اجزا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

مبانی مقاومت مصالح و طراحی اجزاء

0

0

0

0

1

0

0

0

0.5

1

2.5

تئوری های واماندگی استاتیکی

0

1

2

0

1

1

1

1

0.5

0

7.5

تئوری های واماندگی خستگی

1

2

0

0

1

2

1

2

1

2

12

طراحی محورها

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

طراحی پیچ های اتصال و انتقال قدرت، پرچ، پین، خار و گوه

2

2

0

1

0

2

0

1

2

0

10

طراحی فنرها

2

1

1

1

0

0

0

0

1

0

6

طراحی چرخدنده ها

0

0

1

1

1

0

2

1

1

0

7

طراحی یاتاقان های لغزشی و غلتشی

0

0

2

2

0

0

0

0

0

1

5

طراحی جوش ها

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

3

طراحی کلاچ ها و ترمزها

1

1

0

0

1

0

1

1

1

2

8

طراحی تسمه ها، کابل ها و زنجیرها

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

جمع

6

7

7

6

6

6

6

6

7

7

64

 

 

جدول بودجه بندی درس دینامیک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

حرکت مستقیم الخط

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

حرکت منحنی الخط در صفحه

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

3

مولفه های سرعت و شتاب در دستگاه های مختصات

1

0

2

0

1

0

0

0

0

3

7

دستگاه های چرخان و مفهوم شتاب کریولیس

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

قانون دوم نیوتن

2

0

0

0

1

2

1

1

1

1

9

قانون اویلر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

کار و انرژی

0.5

2

1.5

0

0

0

2

0

0

0

6

اندازه حرکت خطی و زاویه ای و کاربردهایش

0.5

0

0.5

1

1

0

0

0

0

1

4

برخورد اجسام

1

0

0

0

0

0.5

1

0

1

0

3.5

سینماتیک اجسام صلب در صفحه و فضا

0

0

0

2

1

1

1

2

1

0

8

سینتیک اجسام صلب در صفحه و فضا

1

2

1

2

2

2.5

0

2

1

0

13.5

جمع

6

5

5

5

6

6

5

5

4

7

54

 

 

جدول بودجه بندی درس ارتعاشات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

سیستم های ارتعاشی و اجزای تشکیل دهنده آنها(مفاهیم اولیه ارتعاشات + انرژی جنبشی+ انرژی پتانسیل+..)

0

1

0

2

0

0

1

0

1

0

5

سیستم های ارتعاشی یک درجه آزادی

0

1

1

2

1

3

3

0

1

1

13

ارتعاشات آزاد سیستم های یک درجه آزادی با میراکننده

0

0

1

1

2

0

1

0

3

1

9

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی (تحت تاثیر تحریک هارمونیک)

3

1

1

0

0

0

0

1

0

1

7

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی (تحت تاثیر تحریک دلخواه)

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

ارتعاشات آزاد سیستم های ارتعاشی چند درجه آزادی

2

2

0

0

1

2

0

4

1

1

13

ارتعاشات اجباری سیستم های چند درجه آزادی

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

جمع

5

5

5

5

5

5

5

5

6

4

50

 

 

 

جدول بودجه بندی درس دینامیک ماشین کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

مفاهیم اولیه (درجه ازادی و..)

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

5

سرعت شناسی ( تمامی روش ها )

1.5

3

2

0

0

2

2

1

4.5

3

19

مراکز انی

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

شتاب شناسی

2.5

0

1

0

2

1

1

0

0

1

8.5

مکانیزم های معادل

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

چرخدنده ها

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

6

نیروشناسی ساز و کارهای صفحه ای

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

بادامک و پیرو

0

1

1

0

0

0

0

1

0.5

0

3.5

چرخ لنگرو ژیروسکوپ

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

ترازمندی اجرام (بالانس دینامیکی و استاتیکی)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع

5

5

5

5

4

4

5

5

5

4

47

 

 

 

 

جدول بودجه بندی درس کنترل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در طی ده سال 

عنوان

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

جمع

مفاهیم اولیه ( دیاگرام بلوکی -تابع تبدیل-میسون-نمایش مختلف سیستم های کنترلی-مدل سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی و..)

1

0

2

1

1

1.5

2

0.5

3

1

13

تحلیل پایداری(راث و...)

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

4

تحلیل پاسخ گذرا

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

3

تحلیل پاسخ دائمی و خطای حالت ماندگار

0

1

1.5

1

0

1.5

1

1.5

2

0

9.5

مکان هندسی ریشه ها

1

1

0.5

1

0

0

0

0

0

0

3.5

دیاگرام بد

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

نایکویست

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

حدفاز و حد بهره (+ شرایط پایداری در حوزه فرکانس)

1

2

0

0

2

0

0

0

0

1

6

کنترل ها (جبران ساز ها )

0

1

0

0

1

0

1

1

0

2

6

جمع

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

49