دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی + پاسخ تشریحی

 

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.


دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۲۰ مهر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۰ مهر دوازدهم انسانی ۲۰ مهر ۹۷
آزمون آزمایشی ۴ آبان گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۴ آبان دوازدهم انسانی ۴ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی ۲۵ آبان گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۵ آبان دوازدهم انسانی ۲۵ آبان ۹۷
آزمون آزمایشی ۲ آذر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲ آذر دوازدهم انسانی ۲ آذر ۹۷
آزمون آزمایشی  ۵ بهمن گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۵ بهمن دوازدهم انسانی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی ۳ اسفند گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۳ اسفند دوازدهم انسانی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی ۱۷ اسفند گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۷ اسفند دوازدهم انسانی ۱۷ اسفند ۹۷


دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۲۳ فروردین گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۳ فروردین گاج دوازدهم انسانی ۲۳ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۰ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۰ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی ۲۰ اردیبشهت ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۷ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۷ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی ۲۷ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۱ تیر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۱ تیر گاج دوازدهم انسانی ۲۱ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۸ تیر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۸ تیر گاج دوازدهم انسانی ۲۸ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۱ مرداد گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۱ مرداد گاج دوازدهم انسانی ۱۱ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی ۸ شهریور گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۸ شهریور گاج دوازدهم انسانی ۸ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی ۵ مهر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۵ مهر گاج دوازدهم انسانی ۵ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۹ مهر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۹ مهر گاج دوازدهم انسانی ۱۹ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی ۳ آبان گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۳ آبان گاج دوازدهم انسانی ۳ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۷ آبان گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۷ آبان گاج دوازدهم انسانی ۱۷ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی ۱ آذر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱ آذر گاج دوازدهم انسانی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۵ آذر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۵ آذر گاج دوازدهم انسانی ۱۵ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۹ آذر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۹ آذر گاج دوازدهم انسانی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۷ دی گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۷ دی گاج دوازدهم انسانی ۲۷ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی ۱۱ بهمن گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۱ بهمن گاج دوازدهم انسانی ۱۱ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی ۲۳ اسفند گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۳ اسفند گاج دوازدهم انسانی ۲۳ اسفند ۹۸

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم انسانی+ پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی ۷ فروردین گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۷ فروردین گاج دوازدهم انسانی ۷ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۲ فروردین گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۲ فروردین گاج دوازدهم انسانی ۲۲ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۲ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۲ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی ۱۲ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۶ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۶ اردیبشهت گاج دوازدهم انسانی ۲۶ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی ۹ خرداد گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۹ خرداد گاج دوازدهم انسانی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۷ تیر گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۷ تیر گاج دوازدهم انسانی ۲۷ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۰ مرداد گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۰ مرداد گاج دوازدهم انسانی ۱۰ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۲۴ مرداد گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۴ مرداد گاج دوازدهم انسانی ۲۴ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی ۷ شهریور گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۷ شهریور گاج دوازدهم انسانی ۷ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی ۱۴ شهریور گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۱۴ شهریور گاج دوازدهم انسانی ۱۴ شهریور ۹۹ 
آزمون آزمایشی ۲۱ شهریور گاج دوازدهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی ۲۱ شهریور گاج دوازدهم انسانی ۲۱ شهریور ۹۹