دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی + پاسخ تشریحی

 

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی+ پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.


دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی+ پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۵ بهمن دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۵ بهمن دهم انسانی ۵ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۳ اسفند دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳ اسفند دهم انسانی ۳ اسفند ۹۷
آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ اسفند دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۴ اسفند دهم انسانی ۲۴ اسفند ۹۷

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی+ پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ فروردین دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۳۰ فروردین دهم انسانی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱۰ آبان دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۰ آبان دهم انسانی ۱۰ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۱ آذر دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱ آذر دهم انسانی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ آذر دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۹ آذر دهم انسانی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۷ دی دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۷ دی دهم انسانی ۲۷ دی ۹۸
آزمون آزمایشی سنجش ۲۵ بهمن دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۲۵ بهمن دهم انسانی ۲۵ بهمن ۹۸

 

دانلود آزمون های آزمایشی سنجش دهم انسانی+ پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی سنجش ۱۹ اردیبهشت دهم انسانی پاسخ آزمون آزمایشی سنجش ۱۹ اردیبهشت دهم انسانی ۱۹ اردیبهشت ۹۹

 

همچنین داوطلبان عزیز می توانند بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش پایه دهم انسانی را از لینک آبی شده دانلود نمایند.