رشته های مجاز برای دکتری قارچ شناسی پزشکی 

لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر رشته ی شما جز رشته های لیست زیر نباشد مجاز به شرکت در کنکور دکتری قارچ شناسی پزشکی نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور دکتری وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری قارچ شناسی را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور دکتری این رشته آماده شوید. لیست رشته های مجاز برای کنکور دکتری قارچ شناسی پزشکی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 
همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی را مطالعه کنید. 

رشته امتحانی  مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور دکتری قارچ شناسی
دکتری قارچ شناسی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷکی
اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژی ﭘﺰﺷﻜﻲ
داروﺳﺎزی
ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ
ﭘـﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژی
دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺰﺷﻜﻲ
دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ