رشته های مجاز برای دکتری تغذیه

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکترای تغذیه وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری تغذیه نباشد امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری تغذیه به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

رشته های مجاز برای دکتری تغذیه

لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری رشته تغذیه را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر رشته ی شما جز رشته های لیست زیر نباشد مجاز به شرکت در کنکور دکتری تغذیه نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور دکتری وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری تغذیه را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور دکتری این رشته آماده شوید. لیست رشته های مجاز برای کنکور دکتری تغذیه  مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی (ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ) و رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸـﺎورزی و ﻋﻠـﻮم داﻣـﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ دام) ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دکتری تغذیه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی دکتری رشته تغذیه را مطالعه کنید. 

 

رشته امتحانی  مدارک  مجاز  مورد پذیرش در کنکور دکتری تغذیه
دکتری تغذیه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ
ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﺧـﻮراﻛﻲ و آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
داروﺳﺎزی
ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺤﺮان
ﻋﻠـﻮم وﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ
دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مژگان قریشی‏ - 01/11/28

  سلام من کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دارم می‌توانم برای دکتری علوم تغذیه شرکت کنم؟!

 • تصویر فرد

  علی رنجبر نیاکی‏ - 01/10/5

  باسلام من ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی هستم آیا می توانم در رشته دکترای تغذیه رو انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  معصومه دلفان آذری‏ - 01/7/23

  سلام من کاردانی تربیت بدنی خوندم کارشناسی فیزولوژی ورزش وارشدم روتغذیه ورزشی خوندم
  ممنون میشم بفرمایید مقطع دکتری چه گرایشی مربوط به تغذیه میتونم کنکوربدم؟

 • تصویر فرد

  مریم صابری‏ - 01/7/9

  من ارشد فیزیولوژی تغذیه ورزش دارم از وزارت علوم. لیسانسم تربیت بدنیه. برای دکتری وزارت بهداشت نمیتونم تغذیه بزنم؟ چه گرایشی میتونم برم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  مریم صابری‏ - 01/7/9

  سلام منم همین سوال را دارم میشه پاسخگو باشید؟

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 01/5/13

  من ارشد صنایع غذایی گرایش شبمی موادغذایی هستم میتونم دکترای تغذیه شرکت کنم؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  فهیمه نوری‏ - 00/3/8

  ارشد تغذیه ورزشی دارم میتونم برای دکتری علوم تغذیه شرکت کنم؟؟

 • تصویر فرد

  محمود‏ - 00/2/2

  من ارشد فیزیولوژی تغذیه ورزش دارم از وزارت علوم. لیسانسم تربیت بدنیه. برای دکتری وزارت بهداشت نمیتونم تغذیه بزنم؟ چه گرایشی میتونم برم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت