رشته های مجاز برای دکتری تغذیه

لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری رشته تغذیه را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر رشته ی شما جز رشته های لیست زیر نباشد مجاز به شرکت در کنکور دکتری تغذیه نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور دکتری وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری تغذیه را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور دکتری این رشته آماده شوید. لیست رشته های مجاز برای کنکور دکتری تغذیه  مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی (ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ) و رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸـﺎورزی و ﻋﻠـﻮم داﻣـﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ دام) ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دکتری تغذیه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی دکتری رشته تغذیه را مطالعه کنید. 

 

رشته امتحانی  مدارک  مجاز  مورد پذیرش در کنکور دکتری تغذیه
دکتری تغذیه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ
ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﺧـﻮراﻛﻲ و آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
داروﺳﺎزی
ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺤﺮان
ﻋﻠـﻮم وﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ
دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ